Rolmex ogłosił przymusowy wykup 21,3% akcji Indykpolu po 65 zł za akcję


Warszawa, 13.12.2019 (ISBnews) - Rolmex, posiadając łącznie ze stronami porozumienia (Warmińsko-Mazurskim Handlem Międzynarodowym, Feliksem Kulikowskim, Piotrem Kulikowskim, Dorotą Madejską, Jarosławem Madejskim, Mateuszem Madejskim oraz Elżbietą Dorosz) powyżej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Indykpolu, działając za pośrednictwem Pekao Investment Banking ogłosił żądanie przymusowego wykupu akcji spółki należących do wszystkich pozostałych akcjonariuszy, niebędących stronami porozumienia, podał Indykpol.
Strony porozumienia w chwili ogłoszenia przymusowego wykupu posiadają łącznie 2 459 126 akcji zwykłych na okaziciela spółki oraz akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu spółki, stanowiących 78,7% kapitału zakładowego spółki i dających prawo do 6 032 626 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi ok. 90,07% ogółu głosów, poinformowano.
"Przedmiotem przymusowego wykupu są wszystkie pozostałe akcje spółki, posiadane przez akcjonariuszy mniejszościowych, tj. 665 374 akcji zwykłych na okaziciela spółki, które stanowią 21,30% wszystkich akcji spółki i uprawniają do wykonywania 665 374 głosów, stanowiących 9,93% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie.
Podmiotami nabywającymi akcje objęte przymusowym wykupem są spółka i Rolmex. Rolmex w ramach przymusowego wykupu nabędzie 610 374 akcji, o łącznej wartości nominalnej 3 051 870 zł, stanowiących 19,54% kapitału zakładowego spółki. Tym samym Rolmex nabędzie ok. 91,73% akcji objętych przymusowym wykupem. Indykpol w ramach przymusowego wykupu nabędzie 55 000 akcji, o łącznej wartości nominalnej 275 000 zł, stanowiących 1,76% kapitału zakładowego. Tym samym spółka nabędzie ok. 8,27% akcji objętych przymusowym wykupem, podano również.
Dzień wykupu został ustalony na 18 grudnia 2019 r., a cena wykupu wynosi 65 zł za jedną akcję. W dniu wykupu akcjonariusze mniejszościowi zostaną pozbawieni akcji, co nastąpi w drodze zapisania akcji na rachunku papierów wartościowych spółki oraz Rolmeksu.
Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. Zadebiutowała na GPW w 1994 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 891,48 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)