Jednocześnie KNF uchyliła w całości decyzję Komisji z 24 września 2019 r. w przedmiocie nałożenia na PZU kary pieniężnej w wysokości 400 tys. zł.

"Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 9 stycznia 2020 r. jednogłośnie wydała ostateczną decyzję uchylającą decyzję KNF z dnia 24 września 2019 r. (w części nakładającej na PZU SA karę pieniężną w wysokości 400 tys. zł w związku z naruszeniem przez PZU SA art. 14 ust. 1-2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, w związku ze stwierdzeniem przypadków opóźnień w przyznaniu i wypłacie odszkodowania) i nakładającą na PZU SA karę pieniężną w wysokości 370 tys. zł oraz umarzającą jako bezprzedmiotowe postępowanie w części" - czytamy w komunikacie.

Według KNF, PZU dopuściła się nieterminowej likwidacji szkód w odniesieniu do 14 roszczeń zgłoszonych przez 14 osób.

"W wyniku ponownego rozpoznania sprawy Komisja dokonała zmiany w zakresie ustaleń faktycznych na korzyść Towarzystwa w wymiarze ustalonego opóźnienia w wypłacie odszkodowania w sprawie dotyczącej 1 osoby oraz uznała, że w sprawach 3 zgłoszonych roszczeń postępowanie należało umorzyć. W konsekwencji Komisja ustaliła wysokość nałożonej kary pieniężnej na poziomie 370 tys. zł" - czytamy dalej.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.