Modernizacja gospodarstw rolnych (Działanie 121) to kontynuacja Działania 11 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w sektorowym Programie Operacyjnym Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Przeznaczono na nie prawie 1,8 mld euro. Szacuje się, że z tego działania skorzysta prawie 60 tys. gospodarstw. Wsparcie będzie polegało na zwrocie części poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Udzielane będzie ono na konkretne inwestycje, określone we wniosku o przyznanie pomocy.

Rodzaje inwestycji

Wsparciem będą mogły zostać objęte przedsięwzięcia mające na celu poprawę sytuacji ekonomicznej gospodarstwa, a także poprawę warunków pracy, utrzymania zwierząt, ochronę środowiska i higienę produkcji.

Będą to mogły być inwestycje typu:

● budowa lub remont połączony z modernizacją budynków lub budowli;

● zakup lub instalacja maszyn, urządzeń, w tym sprzętu komputerowego;

● zakładanie, modernizacja sadów lub plantacji wieloletnich;

● zakup, instalacja lub budowa elementów infrastruktury technicznej, wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej, przygotowania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej;

● zakup patentów, licencji, w tym licencji na oprogramowanie;

● usługi związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej lub ekonomicznej dotyczącej projektu oraz nadzorem technicznym, związane bezpośrednio z realizacją projektu.

Refundacją z Działania 121 mogą być objęte przedmioty nabyte w formie leasingu. Nie zostanie nią objęty zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich.

Ze wsparcia będą mogli skorzystać osoby fizyczne, osoby prawne, spółki osobowe i spółki cywilne. Jednym z podstawowych warunków niezbędnych do ubiegania się o pomoc jest prowadzenie działalności rolniczej. Pierwszeństwo w uzyskaniu pomocy będą mieli rolnicy, którzy nie korzystali z działania Inwestycja w gospodarstwach rolnych SPO lub przyznano im dofinansowanie w kwocie do 100 tys. zł. Ci natomiast, którym została przyznana pomoc w przedziałach od 100 do 200 tys. zł lub od 200 do 300 tys. złotych, z nowego działania będą mogli ubiegać się o pomoc kolejno nie wcześniej niż następnym bądź w drugim roku po złożeniu ostatniego wniosku o płatność.

Kwalifikacje zawodowe

Inwestycja, na którą rolnik będzie chciał uzyskać pomoc, musi dotyczyć działalności rolniczej, a gospodarstwo musi być prowadzone przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. W przypadku gdy rolnik legitymuje się wykształceniem rolniczym: wyższym, średnim lub zasadniczym zawodowym, nie potrzebny jest dodatkowy staż pracy w gospodarstwie rolnym. Jeśli natomiast ma inne wykształcenie niż wyżej wymienione, potrzebny będzie udokumentowany staż pracy, lub ukończone, np. studia podyplomowe związane z rolnictwem. Dla przykładu - rolnik, który ukończył szkołę zawodową o profilu innym niż rolniczy, będzie musiał posiadać przynajmniej pięcioletni staż. Warto dodać, że za staż pracy w rolnictwie ma być uznawany m.in. okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Tylko beneficjenci działania Ułatwianie startu młodym rolnikom będą mogli uzupełnić kwalifikacje zawodowe w późniejszym terminie - wyznaczonym w związku z przyznaniem premii. Kierunki studiów, zawodów i tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa określone zostaną w załączniku do rozporządzenia wykonawczego dla działania. Ponadto w ramach projektu, który uzyskał dofinansowanie, beneficjent musi zapewnić minimalne standardy na przykład w zakresie higieny, ochrony środowiska czy warunków utrzymania zwierząt.

W ramach Działania 121 w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich będzie wspierana modernizacja gospodarstw rolnych. Na ten cel można uzyskać do 300 tys. zł. Z tego działania mogą korzystać rolnicy, a także przedsiębiorcy, jeśli posiadają gospodarstwo rolne i spełniają pozostałe warunki dostęp do wsparcia.

Maksymalna kwota dofinansowania na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo to 300 tys. zł w okresie trwania PROW, tj. w latach 2007-2013. Jednocześnie przyjmowane będą projekty, których wysokość kosztów kwalifikowanych będzie wynosiła powyżej 20 tys. zł.

Ograniczenie 20 tys. zł nie będzie dotyczyło inwestycji obejmujących wyłącznie wyposażenie gospodarstwa w urządzenia do przechowywania nawozów naturalnych lub związanych z dostosowaniem do norm wspólnotowych. Wypłata pieniędzy na konto beneficjenta nastąpi po prawidłowym zrealizowaniu przedsięwzięcia określonego w umowie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Przewidziane zostały następujące poziomy dofinansowania:

● 40 proc;

● 50 proc., gdy inwestycja realizowana jest przez osobę do 40 roku życia (w momencie złożenia wniosku);

● 50 proc., gdy gospodarstwo położone jest na obszarach o specyficznych warunkach gospodarowania (ONW, obszary górskie, sieć NATURA 2000, obszary z ograniczeniami w związku z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej);

● 60 proc., gdy inwestycja realizowana jest przez osobę do 40 roku życia, na obszarach o specyficznych utrudnieniach (jw.);

● 75 proc., gdy inwestycja jest realizowana w związku z wprowadzeniem tzw. Dyrektywy Azotanowej.

Zwrotowi będą mogły podlegać koszty poniesione po podpisaniu umowy. Wyjątek będą stanowiły jednak koszty związane z przygotowaniem inwestycji (tzw. ogólne), np. kosztorysy, projekty architektoniczne, które mogą zostać poniesione już od 1 stycznia 2007 r.

Pomoc będzie mogła być wypłacona po prawidłowym, tj. zgodnym z umową, zrealizowaniu inwestycji, którą trzeba wykonać za własne środki. Nie można tutaj korzystać z kredytów preferencyjnych udzielanych przez ARiMR ani z innych źródeł, w których udział mają środki publiczne. Projekt można będzie realizować w jednym bądź w dwóch etapach. Warto zastanowić się nad dwuetapowym wykonaniem projektu, gdyż wtedy część płatności można uzyskać po zrealizowaniu pierwszego etapu, co może pomóc w dalszej realizacji inwestycji.

Pula na siedem lat

Należy spodziewać się, iż chętnych do skorzystania z tego działania nie zabraknie. Pula środków finansowych podzielona zostanie na siedem lat (2007-2013). Kto nie zdąży lub nie spełni warunków przyznania pomocy w jednym roku, będzie miał szansę spróbować w kolejnych latach. Instytucją wdrażającą działanie będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski o przyznanie pomocy dla tego działania będzie można składać w oddziałach regionalnych ARiMR. W tym roku nabór wniosków o unijne dotacje na modernizację gospodarstw rolnych odbędzie się od 21 kwietnia do 28 kwietnia 2009 roku.