7 proc. badanych nie miało zdania na ten temat.

Jeśli chodzi o gospodarkę, prawie połowa Polaków (48 proc.) uważa, że Polska w Unii jest źródłem surowców i tanich pracowników. 39 proc. badanych jest zdania, że w Unii Polska unowocześniła swoją gospodarkę, a Polacy żyją lepiej. 13 proc. odpowiada "trudno powiedzieć".

Osoby z wykształceniem wyższym i średnim częściej niż te z wykształceniem zasadniczym zawodowym i podstawowym oceniają, że 5 lat członkostwa zmieniło sytuację w Polsce na lepsze. Zmiany na gorsze dostrzegają znacznie częściej osoby z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym niż badani z wykształceniem średnim i wyższym.

Ponad połowa Polaków (54 proc.) uważa, że sytuacja Polski na świecie w związku z wejściem do Unii polepszyła się; według 18 proc. respondentów nie uległa zmianie; 15 proc. badanych uważa, że się pogorszyła się, a 13 proc. nie ma zdania na ten temat.

Jednocześnie 50 proc. Polaków uważa, że wejście Polski do UE nie zmieniło nic w jego życiu. Co trzeci Polak (32 proc.) deklaruje, że zmieniło to jego życie na lepsze, 15 proc. respondentów - że na gorsze. 3 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Zdaniem 29 proc. badanych wejście Polski do UE przyniosło korzyści zarówno Polsce, jak i państwom, które były już w UE. 27 proc. badanych uważa, że głównie państwom, które były już w UE; zdaniem 26 proc. korzyści odniosła głównie Polska. 11 proc. Polaków nie ma zdania na ten temat, a 7 proc. uważa, że na wejściu Polski do UE nie skorzystał nikt.

Zdaniem 69 proc. badanych Polska jako państwo członkowskie Unii umocniła swoją pozycję międzynarodową; 20 proc. badanych jest zdania przeciwnego. 11 proc. nie ma zdania na ten temat.

50 proc. Polaków jest pewnych, że w Unii Polska umocniła swoją niepodległość i suwerenność, co trzeci (32 proc.) uważa przeciwnie, że część swej niepodległości i suwerenności utraciła, 18 proc. badanych nie ma zdania.

Polacy są podzieleni w kwestii, czy po wejściu do Unii Polska może na równych prawach korzystać z przywilejów, jakie mają "stare" państwa członkowskie: 47 proc. uważa, że nie; według 44 proc. - tak. 9 proc. badanych nie ma zdania.

Polacy są optymistami jeśli chodzi o wpływ członkostwa Polski w UE w najbliższych 5 latach na ich życie. 44 proc. spodziewa się, że ich życie zmieni się na lepsze; 33 proc. uważa, że nie zmieni się wcale; 13 proc. badanych nie ma zdania na ten temat, a pesymistów - oczekujących zmian na gorsze - jest 10 proc.

49 proc. badanych uważa, że pod wpływem członkostwa w UE w najbliższych 5 latach sytuacja w kraju zmieni się na lepsze. 23 proc. nie spodziewa się zmian, 15 proc. jest zdania, że sytuacja w kraju może się zmienić na gorsze. 13 proc. respondentów odpowiada "trudno powiedzieć".

Co drugi Polak (50 proc.) oczekuje, że pozycja Polski w świecie w najbliższych 5 latach poprawi się pod wpływem jej członkostwa w Unii. Przeciwnego zdania jest 8 proc. ankietowanych. 28 proc. nie spodziewa się pod tym względem żadnych zmian; 14 proc. badanych nie ma zdania na ten temat.

Sondaż przeprowadzono przez telefon 18 kwietnia 2009 roku na losowej reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 18 i więcej lat.