Wartość transakcji, z wyłączeniem zapasów, wyniesie 148,9 mln zł. "Spółki Grupy Cognor tj. Cognor SA, Cognor SP, Złomrex Centrum i Cognor Serwices zawarły przedwstępną umowę sprzedaży ze spółkami dystrybucyjnymi Grupy ArcelorMittal tj. ArcelorMittal Distribution Poland, ArcelorMittal Distribution Solutions Poland. Na mocy zawartej umowy sprzedający zobowiązali się sprzedać kupującym swoje aktywa wykorzystywane do działalności obrotu wyrobami hutniczymi zlokalizowane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej" - czytamy w komunikacie.

Łączna cena sprzedaży za ruchomości (z wyłączeniem zapasów) i nieruchomości do zapłacenia przez kupujących na rzecz sprzedających będzie wynosić 148,9 mln zł netto, podano także. "Strony postanowiły, że cena sprzedaży zapasów zostanie ustalona i zapłacona odrębnie od ceny sprzedaży. Wartość zapasów zostanie określona przez sprzedających i kupującego na podstawie procedury wyceny uzgodnionej przez strony. (...) Wartość księgowa zapasów będących przedmiotem zbycia w skonsolidowanych księgach rachunkowych Cognor na dzień podpisania przedwstępnej umowy sprzedaży wynosi 28,7 mln zł" - czytamy dalej.

Strony ustalily także, że w dniu finalizacji transakcji podmioty podpiszą dwie ramowe umowy dystrybucji, na mocy których spółki z grupy Cognor uzyskają dostęp do sieci sprzedaży Accelor Mittal. Narastająco w I-III kw. 2010 roku spółka Cognor miała 15,87 mln zł skonsolidowanej straty netto (z działalności kontynuowanej) wobec 23,67 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio 702,09 mln zł wobec 451,47 mln zł.