W celu zabezpieczenia finansowania transakcji spółka zawarła umowę kredytu pomostowego z PKO BP na kwotę 400 mln zł. "Zapisy w wezwaniu rozpoczną się 6 lipca oraz zakończą się 16 sierpnia 2011 o godz. 16:00. Minimalny próg powodzenia wezwania to złożenie zapisów na sprzedaż nie mniej niż 38.250.000 akcji spółki Zakłady Chemiczne Police SA, co stanowi 51 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że w celu zabezpieczenia finansowania transakcji zawarła umowę kredytu pomostowego z PKO Bankiem Polskim SA na kwotę 400 mln zł. "Ponadto nabycie akcji finansowane będzie w pozostałej części ze środków własnych Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów. Natomiast po przeprowadzeniu planowanego podwyższenia kapitału w ramach emisji z prawem poboru, zrefinansujemy kredyt na nabycie akcji ZCh Police S.A. środkami z tej emisji" – powiedział prezes ZAT Jerzy Marciniak, cytowany w komunikacie.

Azoty Tarnów liczą na szereg synergii w związku z powiększeniem grupy, m.in. na zwiększenie skali prowadzonej działalności, zwiększenie asortymentu oferowanych produktów w segmencie nawozów mineralnych, poprawę efektywności i warunków zaopatrzenia w surowce (w tym w szczególności w gaz ziemny), zbilansowania dostaw i produkcji amoniaku na potrzeby powiększonej grupy i inne. "W ocenie zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach SA, powiększona Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów będzie mogła skutecznie konkurować ze światowymi liderami w branży nawozowej. Wzmocniona Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów będzie największym producentem nawozów mineralnych jedno- i wieloskładnikowych w Europie Środkowo-Wschodniej i jednocześnie jednym z największych polskich przedsiębiorstw" - podsumował Marciniak.

W środę na zamknięciu sesji GPW akcja ZCh Police kosztowała 13,78 zł, po spadku o 1,08 proc. Obecnie największym akcjonariuszem Polic jest Skarb Państwa, 59,43 proc. akcji.