W ocenie społecznej wątpliwości nie budzi patriotyzm lidera PiS, rozumiany jako przywiązanie do tradycji i wartości narodowych - w ten sposób opisuje Jarosława Kaczyńskiego 69 proc. badanych - podkreśla CBOS.

Jednocześnie jednak Kaczyński postrzegany jest przez respondentów jako polityk, który w większym stopniu kieruje się interesem własnego ugrupowania (59 proc.) niż dobrem Polski (28 proc.).

47 proc. badanych uważa, że prezes PiS jest inteligentny, choć niewiele mniej osób (40 proc.) jest zdania, że nie wyróżnia się inteligencją. Podzielone są opinie na temat kompetencji Kaczyńskiego - niemal tyle samo badanych postrzega go jako kompetentnego, znającego się na tym, co robi, co uznaje za polityka niekompetentnego.

Jak zauważa CBOS, podzielone są opinie na temat społecznej wrażliwości Jarosława Kaczyńskiego. Niemal tyle samo osób uważa, że rozumie on problemy zwykłych ludzi, troszczy się o ich los (39 proc.), co sądzi, że nie obchodzi go ich położenie (41 proc.).

Kontrowersje budzą walory etyczne Jarosława Kaczyńskiego, przy czym więcej ankietowanych ma zastrzeżenia do jego uczciwości (45 proc.), niż postrzega go jako osobę uczciwą (35 proc.).

Reklama

Negatywnie oceniana jest umiejętność nawiązywania i utrzymywania przez Jarosława Kaczyńskiego dobrych relacji z ludźmi. W opinii 56 proc. badanych nie należy on do osób sympatycznych, nie potrafi też dobrze współpracować z ludźmi. 74 proc. charakteryzuje lidera PiS jako człowieka nieustępliwego, którego trudno przekonać do swoich racji.

Jako przywódca Jarosław Kaczyński oceniany jest częściej negatywnie (50 proc.) niż pozytywnie (29 proc.).

W elektoracie PiS wizerunek J.Kaczyńskiego jest zdecydowanie lepszy niż w całym społeczeństwie. Słabszą stroną prezesa PiS w odczuciu 46 proc. zwolenników jego partii jest zbyt mała dynamika działania.

Szef SLD Grzegorz Napieralski w opinii większości ankietowanych jest człowiekiem sympatycznym (64 proc.) i inteligentnym (60 proc.). Wyróżnia go na tle Jarosława Kaczyńskiego i Waldemara Pawlaka energia i dynamizm w działaniu (wskazywana przez 56 proc. respondentów).

Za zalety Napieralskiego respondenci CBOS uznali też umiejętności interpersonalne i perswazyjne. 46 proc. badanych jest zdania, że Napieralski potrafi współpracować z ludźmi, 44 proc. postrzega go jako człowieka zdolnego do kompromisu.

Według CBOS, raczej pozytywnie oceniane są kompetencje przewodniczącego SLD - 40 proc. uważa, że zna się na tym, co robi. 39 proc. respondentów dostrzega wrażliwość Napieralskiego na sprawy społeczne.

Szczególnie wysoki odsetek odpowiedzi niejednoznacznych uzyskał Napieralski w ocenie jego przywiązania do tradycji i wartości narodowych, konsekwencji i stanowczości w działaniu oraz bycia dobrym przywódcą.

Największe kontrowersje dotyczą walorów etycznych przewodniczącego SLD - odsetki badanych wyrażających przekonanie, że jest on uczciwy, oraz tych, którzy mają co do tego wątpliwości, są niemal takie same (odpowiednio: 30 proc. i 27 proc) - podkreśla CBOS.

W odczuciu społecznym Grzegorz Napieralski kieruje się w działalności politycznej przede wszystkim interesem własnego ugrupowania (40 proc.), w mniejszym stopniu zaś dobrem Polski (24 proc.). Wśród zdeklarowanych wyborców SLD we wszystkich wymiarach oceny Napieralskiego są zdecydowanie pozytywne.

Społeczny wizerunek lidera PSL Waldemara Pawlaka jest zdecydowanie pozytywny - zauważa CBOS. Pawlak, podobnie jak Kaczyński, najczęściej określany jest jako człowiek przywiązany do tradycji i wartości narodowych (ocenia go tak 63 proc. respondentów). Ponad połowa ankietowanych postrzega go jako człowieka inteligentnego (56 proc.) i sympatycznego (53 proc.).

Zdolność do osiągania kompromisów i otwartość na racje innych przypisuje Pawlakowi 54 proc. badanych. O ile jednak prezes PSL raczej nie ma problemów z podejmowaniem współpracy i wypracowywaniem kompromisów, to w ocenie 42 proc. badanych brakuje mu zdolności perswazyjnych.

Mocną stroną Waldemara Pawlaka - na tle Kaczyńskiego i Napieralskiego - jest zrozumienie dla problemów zwykłych ludzi, wrażliwość społeczna. Tę cechę przypisuje liderowi PSL 50 proc. ankietowanych.

46 proc. respondentów uważa, że Pawlak jest kompetentny, zna się na tym, co robi. Także ocena walorów etycznych wypada dość korzystnie dla prezesa PSL - 38 proc. badanych postrzega go jako człowieka uczciwego, podczas gdy 25 proc. ma co do tego wątpliwości.

Podzielone są zdania na temat motywów działania Waldemara Pawlaka - pogląd, że w swojej działalności kieruje się głównie interesem partyjnym (38 proc.) nieznacznie przeważa nad opinią, że leży mu na sercu przede wszystkim dobro Polski (33 proc.).

Jak zauważa CBOS, najsłabszym elementem wizerunku Waldemara Pawlaka jest jego polityczny temperament - w opinii 66 proc. badanych jest zbyt powolny, za mało dynamiczny w działaniu. Dodatkowo przeważa pogląd, że to polityk nieskuteczny, niepotrafiący dokończyć tego, co zaczął. 33 proc. respondentów uważa Waldemara Pawlaka za dobrego przywódcę, podczas gdy 27 proc. jest przeciwnego zdania.

W elektoracie PSL wizerunek Waldemara Pawlaka jest bardziej jednoznacznie pozytywny niż w całym społeczeństwie. Niemniej jednak 63 proc. sympatyków PSL przyznaje, że liderowi tego ugrupowania brakuje dynamizmu w działaniu.

Badanie przeprowadzono w dniach 18-24 sierpnia 2011 r. na liczącej 1051 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

>>> Zobacz też: Jak zagłosowałby Google? Zobacz ranking popularności polityków

Grzegorz Napieralski. Fot. Newspix.pl / Newspix / FOCUS
Wicepremier minister gospodarki Waldemar Pawlak. / Bloomberg