Vistula

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki odzieżowej Vistula Group zdecydowało o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 22,31 mln akcji serii K z prawem poboru, wynika z uchwał walnego. "Podwyższa się kapitał zakładowy spółki z kwoty 24.541.211 złotych do kwoty nie wyższej niż 29.003.265 złotych, tj. o kwotę nie wyższą niż 4.462.054 zł poprzez emisję nie więcej niż 22.310.270 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 0,20 zł każda"- podała spółka w uchwałach. Dzień prawa poboru ustalono na 5 lipca 2012 r.

Warimpex

Firma hotelarsko-deweloperska Warimpex Finanz und Beteiligungs AG zamierza jeszcze w 2012 roku sprzedać 50-proc. udział w Hotelu InterContinental w Warszawie za kwotę przewyższającą wartość bilansową, poinformowała spółka w komunikacie. "W dniu dzisiejszym podpisano założenia dot. transakcji sprzedaży (Head of Terms). Transakcja ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Wartość planowanej sprzedaży przewyższa wartość bilansową. Transakcja będzie miała bardzo pozytywny wpływ na wynik i płynność spółki za rok 2012" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Macrologic

Spółka informatyczna Macrologic miała 1,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 2,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Tatry Mountain Resorts

Walne Zgromadzenie słowackiej spółki Tatry Mountain Resorts (TMR) uchwaliło dual listing akcji na giełdach w Pradze i Warszawie, poinformowała firma w komunikacie. TMR jest obecnie notowane w Bratysławie.>>>>

Hussar Gruppa

Hussar Gruppa, firma transportowa działająca w Europie Zachodniej, planuje jeszcze w tym roku zadebiutować na NewConnect, poinformowała spółka w komunikacie.>>>>

PESA

Uruchomienie montowni tramwajów na rynki wschodnie planują w Pawłodarze (Kazachstan) zakłady Pesa SA z Bydgoszczy. W poniedziałek podpisano list intencyjny z tamtejszymi władzami i strefą przemysłową, która będzie współudziałowcem przedsięwzięcia.>>>>

ZPC Otmuchów

Akcjonariusze Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów mają decydować na zwyczajnym walnym zgromadzeniu, które odbędzie się 21 maja, o przeznaczeniu jednostkowego zysku netto za 2011 rok, w wysokości 5,11 mln zł, na zasilenie kapitału zapasowego, co oznacza niewypłacenie dywidendy, wynika z projektu uchwały na ZWZ. "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego 'Otmuchów' postanawia, że zysk spółki wypracowany w roku obrotowym 2011 w kwocie 5.112.804,45 zł zostanie w całości wyłączony od podziału i wypłaty akcjonariuszom spółki, a także, iż wobec tego zysk ten w kwocie 5.112.804,45 zł zostanie w całości przeniesiony na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projektach uchwał na walne.

Synthos

Spółka chemiczna Synthos dokonała emisji obligacji na łączną kwotę 445 mln zł, w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej Synthos oraz na finansowanie bieżącej działalności, podała firma w komunikacie. „Data wykupu obligacji została ustalona na dzień 30 czerwca 2015 roku, albo wcześniej na pisemne żądanie emitenta. Nabywcy obligacji przysługuje zmienne oprocentowanie w wysokości stopy procentowej – WIBOR 3M obowiązującej w dniu emisji obligacji i aktualizowanej po upływie każdego roku od daty emisji, powiększonej o marżę" – czytamy w komunikacie. Obligacje serii A na okaziciela zostały wyemitowane w formie materialnej. „W związku z emisją obligacji emitent nie widzi zagrożeń w zakresie wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji" – czytamy dalej.
Wartość zobowiązań spółki na 31 marca 2012 r. wynosiła 689,971 mln zł.

Mondi Świecie

Rada Nadzorcza spółki Mondi Świecie zaakceptowała wniosek zarządu o niewypłacanie dywidendy dla akcjonariuszy z zysku za rok 2011, podała spółka w komunikacie.>>>>

Tauron

Akcjonariusze spółki Tauron Polska Energia zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 543,0 mln zł z zysku za 2011 r., wynoszącego 1.083 mln zł, na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,31 zł na akcję. >>>>

Infovide-Matrix

Zwyczajne walne zgromadzenie Infovide-Matrix zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 3,20 mln zł z zysku za 2011 r., podała spółka w komunikacie. Oznacza to wypłatę w wysokości 0,27 zł na akcję.>>>>

Work Service

Spółka Work Sevice zadebiutuje na rynku głównym GPW w czwartek, 26 kwietnia, poinformowała firma. Work Service będzie 433. spółką notowaną na głównym rynku i ósmą, która w tym roku na nim zadebiutowała (siódmym będzie Mo-Bruk, który wejdzie na giełdę dzień wcześniej).>>>>

Stalprofil

Zarząd spółki Stalprofil rekomenduje akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 4,73 mln zł z zysku za 2011 r., co da wypłatę w wysokości 27 gr na akcję, wynika z komunikatu spółki.>>>>

Enea, PGNiG, PGE, Tauron, KGHM

Enea dołączyła do PGNiG, PGE, Tauronu i KGHM do rozmów o współpracy przy poszukiwaniu gazu z łupków - podał PGNiG w komunikacie prasowym. Termin zakończenia rozmów dotyczących współpracy został wydłużony do końca czerwca.>>>>

Jeszcze w tym kwartale prawdopodobnie zostanie powołana spółka celowa KGHM i Tauron Wytwarzanie dla budowy bloku gazowego o mocy 850 MW w Elektrowni Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu - poinformował we wtorek dyrektor Eugeniusz Białon z grupy Tauron Wytwarzanie. >>>>

Zobacz też rekomendacjeNordea Bank Polska

Rada nadzorcza Nordea Bank Polska przyjęła strategię dla banku na lata 2012-2015, która zakłada m.in. likwidację ok. 60 placówek i zwolnienia maksymalnie 400 osób w tym roku. Bank stawia na rozwój bankowości internetowej i mobilnej, podał bank w komunikacie.>>>>