W listopadzie 2012 rok przeciętne zarobki brutto wynosiły 3780,64 zł, o 2,7 proc. więcej, niż w ubiegłym roku.

Jak wynika z danych GUS, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw okresie styczeń–listopad br. wyniosło 3694,66 zł i było wyższe niż przed rokiem o 3,6 proc. (wobec wzrostu o 5,1 proc. w analogicznym okresie ub. roku).

Płace wzrosły we wszystkich sekcjach, m.in. w administrowaniu i działalności wspierającej (o 7,5 proc.), przetwórstwie przemysłowym (o 4,6 proc.), obsłudze rynku nieruchomości (o 4,4 proc.) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 4,3 proc). Spośród działów o znaczącym udziale w zatrudnieniu szybciej niż przeciętnie w sektorze wzrosły wynagrodzenia m.in. w magazynowaniu i działalności usługowej wspomagającej transport (6,6 proc.), produkcji maszyn i urządzeń (6,0 proc.), handlu hurtowym i detalicznym pojazdami samochodowymi oraz ich naprawie (5,9 proc.), produkcji odzieży (5,5 proc.). Niższe niż przed rokiem były wynagrodzenia w dziale budowa budynków (0,7 proc.) - czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też najnowsze dane dotyczące bezrobocia w Polsce

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze publicznym w okresie styczeń–listopad br. ukształtowało się na poziomie 4444,62 zł (tj. o 3,7 proc. wyższym niż przed rokiem). W listopadzie br. przeciętna płaca brutto wyniosła 4785,81 zł i zwiększyła się o 3,3 proc. w skali roku.

W sektorze prywatnym, w okresie styczeń–listopad br., przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 3578,61 zł i wzrosło o 3,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, a jego relacja w stosunku do płacy brutto w sektorze publicznym nie uległa zmianie (80,5 proc.). W listopadzie br. przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze prywatnym było o 2,8% wyższe niż przed rokiem i ukształtowało się na poziomie 3625,12 zł - podał również GUS.

Przeciętna miesięczna nominalna emerytura i renta brutto z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych w okresie jedenastu miesięcy br. ukształtowała się na poziomie 1819,34 zł (wzrost w skali roku o 5,4 proc.), natomiast w listopadzie br. wyniosła 1841,43 zł i była o 5,5 proc.wyższa niż przed rokiem.

Siła nabywcza przeciętnej emerytury i renty brutto w okresie styczeń–listopad br. wzrosła o 1,2 proc. w skali roku, natomiast w listopadzie br. – zwiększyła się o 2,4 proc.