Zysk netto BRE Banku w IV kw. 2012 r. spadł o 2,7 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem do 272,6 mln zł głównie za sprawą niższych dochodów i wzrostu kosztów, co wpłynęło także na pogorszenie wskaźników efektywności, podał bank w raporcie kwartalnym.

Bank podał, że głównymi czynnikami determinującymi wynik w IV kwartale 2012 roku były: spadek dochodów o 10,3% kw/kw, które łącznie wyniosły 822,9 mln zł, wynikający ze zmniejszającej się sprzedaży produktów kredytowych oraz niższej aktywności klientów, spadek wyniku z tytułu odsetek (o 17,6 mln zł, tj. -3,1% w stosunku do poprzedniego kwartału), wyniku z tytułu opłat i prowizji (o 8,7 mln zł, tj. -4,3%) oraz wyniku na działalności handlowej (o 23,4 mln zł, tj. -23,5%).

Bank poinformował także, że koszy działalności wzrosły w porównaniu do poprzedniego kwartału o 5,6 mln zł (+1,3%) do poziomu 434,0 mln zł (łącznie z amortyzacją) głównie z powodu wyższych wydatków marketingowych.

"W rezultacie efektywność grupy BRE Banku mierzona relacją kosztów do dochodów wyniosła 46,4% po IV kwartale 2012 roku w porównaniu z 44,5% po III kwartale 2012 roku" - podał bank.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wyniosły 89 mln zł w IV kw. i były mniejsze o 45,9 mln zł, tj. 34,0%, w skali kwartału dzięki niższym kosztom ryzyka w segmencie bankowości korporacyjnej. Koszty ryzyka spadły do 52 pb.

Wysokość odpisów netto w segmencie bankowości detalicznej w IV kw. wyniosła 59,3 mln zł i pozostawała stabilna w porównaniu z III kw. 2012 roku. Wartość odpisów netto w pionie korporacje i rynki finansowe wyniosła 29,7 mln zł wobec 75,8 mln zł w III kw.

Udział należności z utratą wartości pozostał w IV kw. na niezmienionym poziomie, tj. 5,2%, w stosunku do końca III kw. 2012 r.

Wartość pożyczek i kredytów netto na koniec IV kw. roku wyniosła 67 059,3 mln zł i była o 2 137,4 mln zł, czyli 3,1% niższa niż na koniec III kw. 2012 r.

Ogólny poziom depozytów klientowskich wzrósł w ujęciu kwartalnym o 754,8 mln zł, tj. 1,3% i wyniósł 57 983,6 mln zł - głównie za sprawą wzrostu depozytów klientów indywidualnych o 15,9%.

Liczba klientów indywidualnych wzrosła do 4 134 tys. (+54 tys. klientów w porównaniu do III kwartału 2012 roku, +209 tys. klientów od końca 2011 roku), zaś liczba klientów korporacyjnych zwiększyła się do 15 095 klientów (+213 w IV kw. 2012 roku, +1 118 od końca 2011 r).

"Zmiany w osiągniętych przez Grupę wynikach znalazły odzwierciedlenie we wskaźnikach efektywności: ROE brutto na poziomie 17,9% (wobec 19,1% na koniec III kwartału 2012 roku); ROE netto na poziomie 14,6% (wobec 15,2% na koniec III kwartału 2012 roku)" – podano także.

Współczynnik wypłacalności na koniec grudnia 2012 roku wyniósł 18,73% wobec 15,44% w poprzednim kwartale.

Wskaźnik Core Tier 1 osiągnął wartość 13,00% wobec 10,92% na koniec III kwartału 2012 roku.