Silvano Fashion Group

Silvano Fashion Group odnotowało 7,62 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2013 r. wobec 9,66 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) odnotowało 354 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2013 r. wobec 262 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

KGHM

Reklama

KGHM Polska Miedź odnotował 685 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2013 r. wobec 1.352 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Sygnity

Sygnity odnotowało 1,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego spółki 2012/2013 (II kw. roku kalendarzowego 2013) wobec 6,16 mln zł straty w analogicznym okresie poprzedniego roku, podała spółka w raporcie. >>>>

Backlog Sygnity na rok 2013 wynosi ponad 81 mln zł i jest stabilny r/r, a na rok 2014 wynosi 245 mln zł i jest wyższy o 59 mln zł w ujęciu rocznym, podała spółka w raporcie. "Backlog spółki na rok 2013 rozumiany jako już podpisane kontrakty (aktywne umowy) z przychodami planowanymi na okres lipiec-wrzesień 2013 wynosi ponad 81 mln zł i jest stabilny w ujęciu rok do roku, a na rok 2014 wynosi 245 mln zł i jest wyższy w ujęciu rok do roku o 59 mln zł" – czytamy w raporcie.

Bank BGŻ

Bank BGŻ odnotował 52,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2013 r. wobec 1,02 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>

Grupa Banku BGŻ wypracowała zysk netto w wysokości 82,53 mln zł w I półroczu w porównaniu z 39,46 mln zł rok wcześniej. Głównym czynnikiem wzrostu zysku netto (o 109,2%) były niższe odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe, podał bank w raporcie półrocznym. >>>>

Agora

Agora odnotowała 1,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2013 r. wobec 1,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Biorąc pod uwagę sytuację na rynku reklamy po I półr. br., Agora zdecydowała się obniżyć szacunki dotyczące dynamiki zmian wartości wydatków reklamowych w dziennikach, reklamie zewnętrznej, kinach na cały 2013 r., podała spółka w raporcie. Spółka podniosła swoje szacunki względem reklamy w internecie. "Istotne ograniczenie wydatków reklamowych realizowanych na nośnikach reklamy zewnętrznej, zarówno w pierwszym jak i w drugim kwartale 2013 r., prowadzi do wniosku, iż reklamodawcy mogą ograniczyć swoje wydatki na reklamę zewnętrzną o 11-14% w 2013 r. W związku z utrzymującym się negatywnym trendem w wydatkach na reklamę w dziennikach, spółka obecnie szacuje, iż wartość tych wydatków w 2013 r. może zmniejszyć się o 24-27%" - czytamy w raporcie. Spółka wskazuje, że w drugim kwartale 2013 r. istotnie zmniejszyła się wartość wydatków na reklamę emitowaną w kinach, głównie ze względu na dużą presję rabatową. "Jeśli ten trend się utrzyma, zmiana wartości wydatków na reklamę w kinach może wahać się między wzrostem o 1% a spadkiem o 2% w 2013 r. W okresie kwiecień - czerwiec 2013 r. wartość wydatków na reklamę w internecie wzrosła o 8,0%, głównie za sprawą reklamy w wyszukiwarkach. W opinii spółki, wzrost wartości wydatków na reklamę w internecie może być wyższy niż pierwotnie szacowano i wynieść około 5-8% w 2013" – czytamy dalej.

PGE GiEK

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna - spółka zależna Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła umowę z Kompanią Węglową (KW) na dostawy węgla kamiennego, w latach 2018 -2038 w przypadku realizacji Zadania Inwestycyjnego Opole II, podała PGE w komunikacie. Szacunkowa wartość netto umowy wynosi ok. 16-22 mld zł., w zależności od wolumenu dostawy. "Przedmiotem umowy jest dostawa węgla kamiennego przez Kompanię Węglową na potrzeby bloków 5 i 6 Elektrowni Opole, w przypadku realizacji Zadania Inwestycyjnego Opole II. Zawarcie umowy ma na celu ograniczenie niektórych ryzyk związanych z Zadaniem Inwestycyjnym Opole II" - czytamy w komunikacie. Cena węgla na kolejne lata obowiązywania umowy wyznaczana jest w oparciu o wskaźniki dotyczące średnich cen energii elektrycznej, średnich rynkowych cen węgla oraz średnich kosztów uprawnień do emisji CO2, podano również. "Uruchomienie dostaw węgla uzależnione jest od terminu zakończenia Zadania Inwestycyjnego Opole II. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy przez PGE do dnia 30 września 2020 r." - czytamy dalej.

Hawe

Otwarte Mazowieckie Sieci Szerokopasmowe (OMSS), spółka zależna Hawe, złożyła skargę na postanowienie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) o odrzuceniu odwołania OMSS od wyniku przetargu na realizację projektu Szerokopasmowej Sieci Polski Wschodniej w Województwie Mazowieckim, podała spółka w komunikacie. Na początku lipca Agencja Rozwoju Mazowsza ogłosiła wybór oferty konsorcjum KT Corporation, Daewoo International Corporation, Asseco Poland, Warszawskiego Przedsiębiorstwa Telekomunikacyjnego, BIATEL Telekomunikacja, BIATEL BIT oraz KBTO jako najkorzystniejszej dla realizacji projektu Szerokopasmowej Sieci Polski Wschodniej w Województwie Mazowieckim. 19 lipca 2013 roku OMSS złożyło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej od wyżej wskazanej czynności wyboru oferty Konsorcjum KT. Odwołanie zostało odrzucone przez Krajową Izbę Odwoławczą ze względów formalnych. 13 sierpnia 2013 roku OMSS złożyło skargę do Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie odrzucenia odwołania złożonego przez OMSS do Krajowej Izby Odwoławczej na czynności w przedmiocie wyboru oferty Konsorcjum KT jako najkorzystniejszej.

Pol-Aqua

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua podpisała umowę z Gminą Miejską Przemyśl na budowę drogi obwodowej miasta o wartości 72,27 mln zł netto (88,9 mln zł brutto), podała spółka w komunikacie. Droga obwodowa miasta Przemyśla ma łączyć drogę krajową nr 28 z drogą wojewódzką nr 885. Rozpoczęcie robót nastąpi nie później niż 30 dni od daty podpisania umowy, a termin realizacji ustalony został na 16 miesięcy od rozpoczęcia, podano w komunikacie.

Vistula

Vistula Group dokonała przydziału 140 tys. obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 140 mln zł i uplasowała 40 mln akcji serii M, podała spółka w komunikacie. Jednocześnie spełniły się warunki zawieszające warunkowej ugody spółki z Raport 5 Niestandaryzowanym Sekurytyzacyjnym FIZ. "Zostały objęte i opłacone wszystkie zaoferowane obligacje serii D" - czytamy w komunikacie. "Emisja akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 0,20 zł każda i cenie emisyjnej wynoszącej 0,80 zł (…) - doszła do skutku" - podano również.

Conwell, Petrolinvest

Conwell Oil Corporation B.V., nabywca 79% udziałów w spółce Too Emba Jug Nieft, zwrócił się do Petrolinvestu o kolejne przesunięcie terminu rozliczenia i zamknięcia transakcji na dzień 31 sierpnia 2013 roku, podał Petrolinvest w komunikacie. "Zgłoszona przez Conwell zmiana została uzasadniona toczącymi się pracami o charakterze prawno – finansowym" – czytamy w komunikacie. Pierwotny termin zapłaty za sprzedawane udziały wyznaczono na 10 lipca br.

Serinus

Serinus odnotował 0,83 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2013 r. wobec 0,88 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ulma

Ulma Construccion Polska odnotowało 2,51 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2013 r. wobec 10,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Komputronik

Zarząd Komputronika rekomenduje wypłatę 957 tys. zł, czyli 0,1 zł na akcję, dywidendy za rok obrachunkowy od 1 kwietnia 2012 do 31 marca 2013 roku, podała spółka w komunikacie.>>>>

Ferro

Ferro odnotowało 10,36 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2013 r. wobec 7,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

BBI Development

BBI Development zawarł z L&W Investment Fund Ltd. oraz z Liebrecht&Wood Poland przedwstępną umowę inwestycyjną dotyczącą wspólnej realizacji części biuro-handlowej inwestycji Koneser "Kwartał Centralny" na warszawskiej Pradze, podała spółka w komunikacie. "Ustalone zostały także warunki szeregu umów towarzyszących, w szczególności dotyczących obsługi i zarządzania projektem oraz warunków harmonogramu i warunków sprzedaży Kwartału Centralnego po jego zakończeniu (…) Inwestor zobowiązał się do rozpoczęcia kompleksowego badania Due Diligence od dnia 2 września 2013 r., oraz do przedstawienia wstępnego raportu w terminie czterech tygodni od przekazania przez PD6 całości niezbędnej dokumentacji" - czytamy w komunikacie.

Inpro

Inpro przeprowadziło emisję 2 tys. obligacji serii A o wartości 20 mln zł, podała spółka w komunikacie. Obligacje zostaną docelowo wprowadzone do obrotu na rynku ASO Catalyst. „Wartość nominalna jednej obligacji (równa wartości emisyjnej): 10.000zł. Wykup obligacji: jednorazowo, w dacie zapadalności dnia 14.08.2015. Rentowność obligacji: WIBOR 6M + marża. Zabezpieczenie docelowe: hipoteka do kwoty 30.000.000 zł na prawie własności przysługującej spółce Dom Zdrojowy Sp. z o.o. (podmiot powiązany z Inpro)" – podano w warunkach emisji. Celem emisji jest zapłata za zakup nieruchomości gruntowej w Gdańsku oraz finansowanie bieżącej działalności, podano również. Emisja została przeprowadzona na podstawie umowy emisji obligacji podpisanej z Bankiem Gospodarki Żywnościowej.

Ronson

Obligacje Ronson Europe o wartości 107,05 mln zł zadebiutowały w środę, 14 sierpnia, na rynku Catalyst, podała spółka w komunikacie. Celem emisji był wykup wcześniejszych obligacji, spłata kredytów i finansowanie kolejnych projektów spółki. >>>>

Spółka zależna Spółki Ronson Europe N.V. - Ronson Development Sp. z o.o. – 2011 - zawarła umowy kredytu na kwotę 57,45 mln zł z Alior Bankiem w związku z realizacją projektu mieszkaniowego o nazwie Moko w Warszawie, podała spółka w komunikacie. "Umowy kredytu przewidują udzielenie przez bank finansowania na pokrycie kosztów budowy oraz częściowe refinansowanie kosztów zakupu gruntu do łącznej kwoty 57,45 mln zł" - czytamy w komunikacie. Zgodnie z zawartymi umowami ostateczny termin spłaty kredytów został ustalony na 31 maja 2016 r., podano także.

Bloober Team

Bloober Team dokonał przydziału 1 569 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 1,569 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. Bloober Team to notowany na NewConnect producent gier komputerowych. Ostatnio firma informowała o wydaniu dwóch tytułów - "Die! Die! Die!" i "Deathmatch Village".

Avia AM Leasing

Avia AM Leasing odnotowała 8,01 mln LTL (3,04 mln USD) skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2013 r. wobec 9,20 mln LTL (3,4 mln USD) zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>