W obu przypadkach przyczyną jest nieprzekazanie raprotów rocznych i kwartalnych.

"Wykluczenie z obrotu (...) nie nastąpi jeżeli do dnia 14 listopada 2013 r. spółka przekaże w trybie i na warunkach obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu: 1) raport roczny za 2012 rok, 2) raport kwartalny za II kwartał 2013 r., 3) raport kwartalny za III kwartał 2013 r. - spełniające wymogi określone w Załączniku Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu" - głoszą komunikaty odnoszące się do obu spółek.

W dniu 14 sierpnia 2013 r. upłynął termin do przekazania raportu kwartalnego za II kwartał 2013 r. Spółki nie przekazały także tego raportu. W opinii organizatora alternatywnego systemu, spółki nie zapewniają w ten sposób inwestorom właściwego dostępu do informacji na swój temat, podano również.