Giełda Papierów Wartościowych "istotnie się wzmocniła" pomimo trudnego i mało przewidywalnego otoczenia w minionym roku, "co potwierdza teorię o antykruchości", poinformował prezes giełdy Adam Maciejewski.

"Okoliczności, w jakich podjąłem się misji zarządzania tak ważnym elementem polskiego rynku kapitałowego, nie sprzyjały jej wypełnieniu. Niełatwa sytuacja wewnętrzna spółki, skomplikowane relacje z interesariuszami, tracący reputację rynek NewConnect, rozpoczynająca się reforma systemu emerytalnego to tylko niektóre wyzwania, przed którymi stanął nowy zarząd. Z perspektywy tych kilkunastu miesięcy mogę stwierdzić, że nie tylko poradziliśmy sobie z tymi problemami, ale działanie w trudnym, dynamicznym i mało przewidywalnym otoczeniu istotnie nas wzmocniło - cały zespół zarządzający, a w szczególności samą giełdę, potwierdzając teorię Nassima Nicholasa Taleba o antykruchości (being antifragile)" - napisał Maciejewski w liście do akcjonariuszy.

Za szczególny sukces uznał projekt modernizacji technologicznej, który zakończył się wdrożeniem jednego z najnowocześniejszych systemów transakcyjnych na świecie - UTP.

W ocenie prezesa giełdy, wymiernym wskaźnikiem skuteczności działań jest np. czterokrotnie szybsze tempo wzrostu obrotów na rynku akcji GPW względem średniej zanotowanej w Europie (giełdy zrzeszone w Federation of European Securities Exchanges).

>>> Polecamy: Gospodarka przyspiesza. Ekonomiści podnoszą prognozy wzrostu PKB

"Utrzymaliśmy także wysoką, ponad 3-proc., dynamikę przyrostu liczby spółek, co dało nam 7. miejsce na świecie (giełdy zrzeszone w World Federation of Exchanges). 54 nowych emitentów, którzy pojawili się na głównym rynku i na rynku NewConnect w 2013 r. plasuje GPW odpowiednio na 2. i na 5. miejscu w Europie pod względem liczby i wartości debiutów (raport IPO Watch Europe). Z ogólną liczbą 895 spółek jesteśmy 15. giełdą na świecie pod tym względem" - zaznaczył szef warszawskiego parkietu.

Podkreślił, że duża liczba notowanych podmiotów stanowi istotny potencjał dla dalszego wzrostu parametrów rynku, w tym w szczególności kapitalizacji i obrotów.

"W mojej ocenie, tylko podmiot silny ekonomicznie może skutecznie realizować ambitną misję zapewniania efektywnej alokacji kapitału i wyceny aktywów, stałego podnoszenia wiarygodności rynku kapitałowego oraz wzmacniania gospodarki Polski i gospodarek krajów naszego regionu. Służyć temu będzie większa innowacyjność, pogłębiona dywersyfikacja źródeł przychodów oraz umiędzynarodowienie działalności grupy kapitałowej GPW" – podsumował Maciejewski.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na warszawskim parkiecie.

>>> Czytaj też: Co indeksy giełdowe mówią o polskiej gospodarce?