Zarząd spółki przedstawił propozycje układowe, które zakładają (wobec wierzycieli zabezpieczonych) m.in. umorzenie 10% długu, spłatę pozostałych 90% zobowiązań, począwszy od 13 miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu, w drodze stopniowego obniżania limitów kredytowych, kwartalnie przez okres 5 lat, o 1/20 zadłużenia, odroczenie spłaty kapitału do końca 12 miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Wierzycielom niezabezpieczonym rzeczowo, posiadającym wierzytelności do kwoty 30 tys. zł spółka proponuje umorzenie 50% długu, spłata pozostałych 50% zadłużenia jednorazowo, w 13 miesiącu po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu, odroczenie spłaty zadłużenia do końca 12 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu.

Wierzyciele niezabezpieczeni rzeczowo posiadający wierzytelności w kwocie 30 tys. zł i większej otrzymają propozycję umorzenie 40% długu, odroczenia spłaty zadłużenia do końca 24 miesiąca po miesiącu, w którym uprawomocni się postanowienie o zatwierdzeniu układu, spłaty pozostałych 60% zadłużenia w 16 kwartalnych ratach płatnych na koniec każdego kolejnego miesiąca, począwszy od 25 miesiąca po miesiącu w którym uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu, umorzenia 100% odsetek i pozostałych należności ubocznych.

Pozostali wierzyciele - pracownicy, ZUS, zobowiązania publicznoprawne otrzymają propozycję umorzenia 100% spłaty całości długu obejmującego należność główną z odsetkami i innymi należnościami ubocznymi w terminie 120 dni od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu.

PBO Anioła to spółka z branży budowlanej, która zadebiutowała na GPW w połowie 2011 roku.