Przychody grupy wyniosły 757,9 mln LTL, co oznacza spadek o 15,6% w skali roku. Główną przyczyną obniżenia przychodów było ograniczenie przepustowości linii przesyłowych z krajów trzecich do państw bałtyckich.

W segmencie kupna i sprzedaży energii przychody w 2013 r. wyniosły 741 mln LTL. Z kolei przychody w segmencie produkcji i sprzedaży energii wyniosły 17,1 mln LTL, czyli o 10,2% mniej niż przed rokiem. Spadek w tym segmencie jest spowodowany głównie mniej korzystnymi warunkami atmosferycznymi na Litwie w porównaniu z 2012 r., co znalazło odzwierciedlenie w niższej produkcji energii.

Wolumen obrotu energią spadł do 4 690 GWh w ub. roku, wobec 5 508 GWh w 2012 r.

Spółka podała, że ograniczenie przepustowości obniżyło możliwość importu energii z Rosji i Białorusi oraz spowodowało wzrost cen energii w Litewskim i Łotewskim obszarze cenowym giełdy Nord Pool Spot.

"Pomimo strat, jakie grupa osiągnęła w III kw. 2013 r., które były spowodowane ograniczeniami przepustowości linii przesyłowych z krajów trzecich do Państw Bałtyckich, lepsze wyniki w IV kw. pozwoliły nam zakończyć rok zyskiem" - powiedział prezes Giedrius Balčiūnas, cytowany w komunikacie.

Reklama

Zysk brutto na sprzedaży wyniósł 25,8 mln LTL wobec 96,7 mln LTL rok wcześniej.

Wynik na działalności finansowej i inwestycyjnej grupy wyniósł -4,1 mln LTL w ub. r. Ze względu na przychód z tytułu odroczonego podatku dochodowego w 2013 r. grupa zanotowała zysk z tytułu podatku dochodowego w kwocie 4,3 mln LTL. W związku z tym zysk netto wyniósł w 2013 r. 2,7 mln LTL, wobec 58,1 mln LTL rok wcześniej.

EBITDA spadła do 11 mln LTL wobec 81,5 mln LTL rok wcześniej, a marża EBITDA obniżyła się do 1,45% z 9,1% w 2012 r.

Inter RAO Lietuva podało, że w 2013 r. zwiększyło liczbę klientów i wprowadziło środki zarządzania ryzykiem, które powinny pozwolić uniknąć strat w przyszłości.

"W 2013 r. wypełniliśmy wszystkie nasze zobowiązania względem klientów i zwiększyliśmy ich liczbę o 243%. Dalszemu zacieśnieniu uległy relacje z największymi klientami w regionie. Podnieśliśmy również kapitał zakładowy spółki zależnej w Polsce. IRL Polska starała się o licencję na obrót energią w Polsce, która została przyznana na początku 2014 r. Wydarzenia te mogą w przyszłości pozytywnie przełożyć się na wyniki finansowe grupy" - powiedział Balčiūnas.

Kapitał zakładowy polskiej spółki zależnej, IRL Polska, został podwyższony do 10 mln zł wobec 2 mln zł wcześniej. IRL Polska uzyskała licencję na obrót energią elektryczną w Polsce – została ona przyznana na okres od 9 stycznia 2014 r. do 9 stycznia 2024 r.

Działalność Grupy Inter RAO Lietuva obejmuje handel energią elektryczną na giełdach na Litwie i w Estonii, sprzedaż energii odbiorcom końcowym na Litwie i Łotwie oraz wytwarzanie energii w jednej z największych farm wiatrowych na Litwie.