"Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE) przekazuje do wiadomości publicznej, że według wstępnych szacunków skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) w I półroczu 2014 roku wyniesie ok. 4,6 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Szacunek ten uwzględnia planowane ujęcie przez PGE w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2014 roku następujących, nieujawnionych dotychczas, zdarzeń niepieniężnych o charakterze jednorazowym. Zdarzenia te są następujące:

"1. Aktualizacja przychodów z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT). Aktualizacja wynika z ponownego przeliczenia modelu rekompensat KDT w zakresie wykonanych i prognozowanych wyników wytwórców objętych systemem rekompensat oraz pozostałych wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE. Wysokość przychodów z tytułu rekompensat KDT wynikająca z aktualizacji wyniesie ok. 911 mln zł, co odpowiednio zwiększy raportowany zysk EBITDA.

2. Ujęcie wyroków Sądu Apelacyjnego odnośnie sporów dotyczących rekompensat KDT wpłynie na wysokość pozostałych przychodów operacyjnych w wysokości ok. 246 mln zł, co odpowiednio zwiększy raportowany zysk EBITDA.

3. Zmniejszenie stopy dyskonta przyjmowanej w PGE m.in. do wyceny rezerw rekultywacyjnych i aktuarialnych w związku ze spadkiem rynkowych stóp procentowych w Polsce. Aktualizacja stopy dyskonta spowodowała wzrost wartości rezerw rekultywacyjnych i aktuarialnych oraz obniżenie zysku EBITDA o ok. 649 mln zł" - czytamy dalej.

Reklama

PGE planuje publikację skonsolidowanego raportu za I półrocze br. na 27 sierpnia 2014 roku.

PGE to największa grupa energetyczna w Polsce. Udział Grupy Kapitałowej PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%.

>>> Czytaj też: MSP pozyskało ze sprzedaży ok. 3,5 proc. akcji PGE 121,5 mln zł, a PIR - 1204 mln zł