„Mając na uwadze niski kurs akcji spółki, tj. utrzymujący się na poziomie poniżej wartości 0,50 zł oraz w związku z treścią uchwały (…) Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych (…) w sprawie wyodrębnienia segmentu rynku regulowanego Lista Alertów (…) zarząd spółki postanowił przedstawić NWZ, propozycję zmiany wartości nominalnej akcji spółki poprzez połączenie akcji w stosunku 10:1, czego skutkiem będzie zmiana wartości rynkowej akcji i przywrócenie jej do poziomu przewyższającego określoną we wspomnianej uchwale zarządu giełdy wartość 0,50 zł. Połączenie akcji spółki umożliwi usunięcie przyczyn kwalifikacji akcji Spółki do segmentu Lista Alertów" – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Zarząd szacuje, że czynności te zostaną wykonane w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia o zwołaniu NWZ.

"Zarząd emitenta informuje, że będzie rekomendował nadzwyczajnemu walnemu zgromadzeniu emitenta podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia akcji w stosunku 10:1" - czytamy w komunikacie.

Na początku września prezes PMPG Michał Lisiecki poinformował agencję ISBnews, że spółką jest zainteresowane wiele funduszy, więc w najbliższym czasie NWZ podejmie decyzję o scaleniu akcji w skali 10:1, by mogła ona zostać wykreślona z "listy alertów". Prezes podkreślał wówczas, że Point Group notuje bardzo dobre wyniki finansowe i może przekroczyć tegoroczną prognozę.

Platforma Mediowa Point Group jest grupą kapitałową funkcjonującą w szeroko pojętym obszarze mediów i komunikacji marketingowej. Jest m.in. wydawcą tygodników "Wprost" i "Do Rzeczy" oraz miesięcznika "Historia do Rzeczy", a także serwisów internetowych.