"W IV kwartale 2014 grupa kontynuowała działania mające na celu poprawę efektywności, jednocześnie inwestują przyszły wzrost - prowadząc kampanie marketingowe oraz rozwijając inicjatywy strategiczne. W IV kwartale 2014 roku koszty działalności i amortyzacja grupy mBanku wyniosły 443,5 mln zł i pozostały na zbliżonym poziomie w porównaniu do poprzedniego kwartału. W wyniku spadku przychodów i stabilnej bazy kosztowej wskaźnik koszty/ dochody grupy mBanku uległ pogorszeniu w IV kwartale 2014 roku i wyniósł 47,2%" - czytamy w raporcie.

Wskaźnik C/I wyniósł 43,3% kwartał wcześniej i 45,8% w IV kw. 2013 r.

Koszty ogółem wzrosły w IV kw. ub.r. o 0,4% w skali roku oraz o 0,5% w ujęciu kwartalnym.

Dochody ogółem grupy mBanku wyniosły 939,9 mln zł w IV kw. i były niższe w skali roku o 2,5% oraz o 7,8% niższe w porównaniu do poprzedniego kwartału.

W IV kw. 2014 roku grupa mBanku odnotowała niższy w skali kwartału wynik z tytułu odsetek oraz z tytułu opłat i prowizji - odpowiednio o 2,7% i 7,3%. W skali rok wynik z odsetek wzrósł o 7,5% do 588,1 mln zł, a wynik z opłat i prowizji spadł o 12,5% w IV kw.

Marża odsetkowa netto utrzymała się na stabilnym poziomie w ujęciu kwartalnym i wyniosła 2,3% w IV kw.

Wpływy z tytułu dywidend wyniosły 1,0 mln zł w IV kw. w porównaniu do 16,2 mln zł w poprzednim kwartale, kiedy to odnotowano cykliczny wpływ dywidendy od PZU.

Wynik na działalności handlowej wyniósł 70,5 mln zł i był niższy o 25,8 mln zł, tj. 26,8%, w porównaniu do III kw. 2014 r.

"Grupa mBanku odnotowała niższy wynik z pozycji wymiany o 8,9 mln zł, tj. 16,6%. Z kolei wynik na pozostałej działalności handlowej był niższy o 16,9 mln zł, tj. 39,5%. Spadek ten wynikał z niższego wyniku na instrumentach opartych na stopie procentowej i wpływu wyceny portfela swapów walutowych banku w wyniku dalszego zawężania poziomu punktów swap w CHF" - czytamy w raporcie.

Wynik na inwestycyjnych papierach wartościowych oraz inwestycjach w jednostki zależne i stowarzyszone ukształtował się na poziomie 34,5 mln zł w porównaniu do 3,5 mln zł w III kw. 2014 r.

Bank podał także, że w IV kw. 2014 zostały utworzone rezerwy z tytułu ryzyka operacyjnego i prawnego oraz zarejestrowano odpisy na nieruchomości posiadane przez grupę.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy mBanku był niższy o 2,2% w porównaniu do poprzedniego kwartału i o 1,8% niższy w skali roku i wyniósł 308,6 mln zł.

Współczynnik wypłacalności wyniósł 14,7% w IV kw. 2014 r. wobec 15,6% kwartał wcześniej i 19,4% w IV kw. 2013 r.

Wskaźnik Core Tier I wyniósł 12,3% w IV kw. 2014 wobec 13,1% kwartał wcześniej i 14,2% rok wcześniej.