"Zarząd Elektrobudowy SA przedstawia prognozę wyników spółki i grupy kapitałowej na 2015 rok. Prognozowane wyniki na 2015 rok Elektrobudowy: zamówienia 944,8 mln zł, przychody ze sprzedaży 1 148,9 mln zł, zysk netto 42,3 mln zł"- czytamy w komunikacie.

Dla grupy kapitałowej Elektrobudowy prognozowane przychody ze sprzedaży w tym roku to 1 196,9 mln zł, zysk netto 45,0 mln zł, zaś zysk netto przypadający akcjonariuszom Elektrobudowy SA 45,0 mln zł.

Spółka podała, że przy sporządzaniu prognozy na 2015 rok założono, że do końca roku nie zmienią się w istotny sposób uregulowania prawne, podatkowe i administracyjne prowadzonej działalności.

Prognoza, zarówno w części dotyczącej spółki Elektrobudowa, jak i spółek zależnych i stowarzyszonych została przygotowana przy uwzględnieniu takich samych zasad rachunkowości, jakie spółka stosowała w sprawozdaniach finansowych za lata ubiegłe – tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

W I-III kw. 2014 r. spółka miała 16,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,47 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 756,80 mln zł w porównaniu z 634,65 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2014 r. wyniósł 20,34 mln zł wobec 5,34 mln zł zysku rok wcześniej.

Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz.