"Zarząd (…) w toku konsultacji z audytorem spółki, badającym sprawozdanie jednostkowe i skonsolidowane za rok 2014 oraz po zaopiniowaniu przez Komitet Audytu, (…) podjął uchwałę o zmianie wysokości odpisu aktualizującego wartość inwestycji w spółkę zależną Seco/Warwick do Brasil z kwoty 7,0 mln zł do kwoty 16,5 mln zł. Ponadto, w wyniku podobnej procedury zarząd emitenta podjął uchwałę o dokonaniu odpisu wartości inwestycji w spółkę zależną Seco/Warwick Allied w Indiach w wysokości 9,1 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Kwoty te obciążą wyniki grupy za rok 2014, podano również.

Jednostkowe i skonsolidowane audytowane roczne sprawozdanie finansowe Seco/Warwick za rok 2014 zostanie przekazane 30 kwietnia 2015 r.

Według nieaudytowanych danych, w 2014 r. spółka miała 90 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 436,31 mln zł w porównaniu z 487,97 mln zł rok wcześniej.

Seco/Warwick S.A. to jeden z największych na świecie producentów pieców do obróbki cieplnej metali. Grupa posiada firmy produkcyjne na 4 kontynentach (Polska, USA, Chiny, Brazylia i Indie) i 2 spółki serwisowo-sprzedażowe (Niemcy i Rosja). Do głównych rynków, w których działają odbiorcy jej produktów zaliczyć można przemysł motoryzacyjny, lotniczy, energetyczny, maszynowy, narzędziowy i metalurgię aluminium. Spółka od 2007 roku notowana jest na warszawskiej giełdzie.