"W związku z tym KNF wydłużyła okres obowiązywania programu do końca 2017 roku" - podano również.

W marcu KNF zaleciła uzupełnienie i poprawienie programu postępowania naprawczego Banku BPH w zakresie projekcji finansowych. Program został złożony przez bank w KNF 16 stycznia 2015 roku.

Na początku grudnia KNF poinformowała, że zaleciła Bankowi BPH kontynuację programu postępowania naprawczego do końca czerwca 2016 roku, skutkującą koniecznością sporządzenia projekcji ekonomiczno-finansowych oraz programu działań operacyjnych realizujących zakładane przez bank cele biznesowe.

W połowie października Bank BPH podał, że General Electric, podmiot dominujący wobec większościowych akcjonariuszy banku, analizuje strategiczne możliwości sprzedaży akcji banku. Do udziału w tym procesie zostały zaangażowane banki inwestycyjne i inni doradcy.

Bank BPH jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat. Jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Siedzibą prawną Banku BPH jest Gdańsk, biuro centrali znajduje się w Warszawie, a główne centra operacyjne w Krakowie i Gdańsku.