"Pomimo osłabienia koniunktury gospodarczej i pogorszenia sytuacji finansowej części dłużników, a w szczególności osób fizycznych, szacuje się, że potencjał branży windykacyjnej nie będzie niższy niż w latach ubiegłych. Grupa zależnie od oferty cenowej rynku wierzytelności oraz posiadanych możliwości finansowych, w tym dostępu do finansowania zewnętrznego, realizuje stopniowo zakupy nowych pakietów" - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

Zarząd podał, że istotnym czynnikiem dla działalności spółki dominującej oraz grupy w najbliższych okresach jest uzyskiwanie przychodów z windykacji w wysokości nie niższej niż w roku poprzednim. W przypadku przesunięcia spłaty posiadanych wierzytelności istnieje ryzyko braku środków pieniężnych na spłatę wymagalnego zadłużenia.

"Spółka reguluje terminowo swoje zobowiązania oraz w miarę posiadanych środków dokonuje wykupu obligacji przed terminem zapadalności" - wskazano.

Dla działalności grupy w perspektywie długoterminowej istotną jest możliwość zakupów nowych pakietów wierzytelności i pozyskiwania źródeł finansowania tych zakupów z przewagą długoterminowego kapitału zewnętrznego. W roku bieżącym w okresie do dnia opublikowania raportu za pierwszy kwartał 2015 r. jednostki grupy obniżyły oprocentowanie oparte na stopach stałych przeciętnie o 2%. Vindexus oczekuje, że wraz ze spadkiem bazowych stóp procentowych nastąpi dalsze obniżenie rynkowego kosztu kredytu.

"Zakłada się, że zarówno banki, jak i firmy telekomunikacyjne będą oferować do sprzedaży swoje wierzytelności w pakietach spółkom windykacyjnym oraz funduszom sekurytyzacyjnym. W ostatnich okresach na rynku wierzytelności nastąpiła podaż pakietów obejmujących łącznie wartość nominalną sprzedawanych spraw w przedziale 0,5 mld zł - 1 mld zł. Nie można wykluczyć, że ta tendencja na rynku utrzyma się i może mieć negatywny wpływ na wyniki grupy" - podsumowano.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A. została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.