"Zarząd spółki CDRL S.A. niniejszym informuje, iż zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 15 maja 2015 roku podjęło uchwałę nr 4 w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014, zgodnie z którą zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 4 521 954 zł został przeznaczony na wypłatę dywidendy w wysokości 0,75 zł brutto, na jedną akcję. Pozostała część zysku w kwocie 3 666 860,13 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki." - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy ustalono na 26 maja 2015 roku. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 10 czerwca 2015 roku.

Wypłatą dywidendy zostanie objętych 6 029 272 akcji, co stanowi pulę wszystkich akcji emitenta pomniejszoną o 25 272 akcje własne, podano również.

W ujęciu jednostkowym zysk netto spółki w 2014 r. wyniósł 8,19 mln zł wobec 3,94 mln zł zysku rok wcześniej.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w październiku 2014 r.