Grupa Żywiec

Grupa Żywiec i jej spółka zależna Distribev Holding zawarły z Orbico umowę, na mocy której Orbico nabędzie 80% udziałów Distribev Sp. zo.o. - wydzielonej niedawno z firmy piwowarskiej spółce sprzedażowo-dystrybucyjnej, przeznaczonej do obsługi rynku detalu tradycyjnego i gastronomii, podała Grupa Żywiec. >>>>

CVC, PKP Energetyka

CVC Capital Partners dokapitalizuje swoją spółkę zależną w Polsce kwotą ok. 2 mld zł przed zamknięciem transakcji przejęcia PKP Energetyka, poinformował partner CVC odpowiedzialny za Europe Środkowo-Wschodnią István Szőke. >>>> 

Vistal Gdynia 

Oferta konsorcjum Vistalu Gdynia jako lidera konsorcjum oraz Most Sp. z o.o. jako partnera konsorcjum, warta 19,5 mln zł brutto, na wykonanie robót budowlanych na wiadukcie nad linią PKP w ciągu drogi krajowej nr 22 koło Elbląga została uznana za najkorzystniejszą, podała spółka. "Zarząd spółki Vistal Gdynia S.A. informuje, że w dniu 23 lipca 2015 r. otrzymał zawiadomienie o wyborze przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie oferty konsorcjum Firm Vistal Gdynia S.A. (lider konsorcjum) oraz "Most" Sp. z o.o. (partner konsorcjum) jako najkorzystniejszej (oferta otrzymała najwyższą ilość punktów przyznaną zgodnie z kryterium cena oraz okres rękojmi i gwarancji tj. 100 punktów) w trybie przetargu na wykonanie robót budowlanych pn.: 'Rozbiórka starego i budowa nowego wiaduktu nad liną PKP w ciągu drogi krajowej nr 22 koło miejscowości Elbląg'" - czytamy w komunikacie. Cena zaoferowana przez konsorcjum firm to 19,5 mln zł brutto, podano także.

PKM Duda 

Strategia Polskiego Koncernu Mięsnego Duda (PKM Duda) na lata 2015-2019 zakłada kontynuację poprzedniej, tj. m.in. rozwój własnych ferm, zwiększenie uboju we własnych zakładach o 25%, budowę nowych hurtowni lub ich przejęcia oraz wzrost produkcji własnej wędlin, podała spółka. >>>>  

AmRest 

Warburg Pincus zawarł wiążącą umowę w sprawie zbycia 6 726 790 akcji AmRestu, stanowiących 31,71% kapitału zakładowego oraz liczby głosów w spółce, podał AmRest. "Jeden z akcjonariuszy spółki, WP Holdings VII B.V. z siedzibą w Amsterdamie, powiadomił emitenta, iż postanowił dokonać przeglądu strategicznych opcji dotyczących posiadanych przez niego akcji AmRest. W rezultacie Warburg Pincus zawarł wiążącą umowę, która po spełnieniu lub uchyleniu wszystkich określonych w niej warunków doprowadzi do pośredniego zbycia 6 726 790 akcji emitenta, uprawniających do 6 726 790 głosów na walnym zgromadzeniu oraz stanowiących 31,71% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów w spółce" - czytamy w komunikacie. Po dokonaniu rozważanego zbycia akcji spółki grupa Warburg Pincus przestanie być udziałowcem (bezpośrednim lub pośrednim) AmRest, podano także.

Inpro 

Inpro sprzedało już 50% lokali w ramach inwestycji Chmielna Park realizowanej na Wyspie Spichrzów w Gdańsku, podała spółka. "Spółka Inpro z początkiem br. rozpoczęła sprzedaż budynku C, ostatniego już etapu inwestycji, którego zakończenie budowy planowane jest 30.10.2016 r. Cały projekt obejmuje łącznie 292 lokale, z czego deweloper sprzedał już 50%. W aktualnej ofercie pozostało 113 mieszkań, w tym gotowe do odbioru 2 mieszkania w budynku A oraz 26 mieszkań w budynku B, którego zakończenie planowane jest na 30.10.2015 r." - czytamy w komunikacie. 

Briju 

Briju oczekuje, że jej sieć sprzedaży do końca roku będzie liczyła około 30 punktów, podała spółka. Dzisiaj spółka otworzyła pierwszy salon w Poznaniu i jest to 19 sklep marki Briju w kraju. Spółka ma już podpisane umowy na kolejne otwarcia. >>>>  

PZ Cormay 

Przyjmowanie zapisów podstawowych i dodatkowych w ramach wykonywania praw poboru z akcji serii K spółki PZ Cormay rozpocznie się 3 sierpnia i potrwa do 17 sierpnia. Przydział akcji i zamknięcie oferty nastąpi 31 sierpnia, poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Wpływy z emisji, przy cenie emisyjnej za akcję wysokości 1,5 zł zostały oszacowane na 46,3 mln zł netto. >>>>  

PZ Cormay chce dzięki realizacji projektów finansowanych z emisji akcji serii K wzmocnić pozycję w segmencie biochemii i hematologii diagnostyki medycznej, a także wejść na rynek pozalaboratoryjnej diagnostyki in vitro, poinformowali członkowie zarządu spółki.

Elektrotim 

Elektrotim złożył w Ministerstwie Skarbu Państwa (MSP) ofertę wiążącą w sprawie nabycia 85% udziałów spółki Instytut Automatyki Systemów Energetycznych, podała spółka. "Zakup udziałów IASE Sp. z o.o. przez Elektrotim S.A. jest inwestycją branżową i długoterminową. Celem Elektrotim S.A. jest kontynuacja i rozwój działalności prowadzonej przez IASE Sp. z o.o. przy wykorzystaniu kompetencji technicznych, organizacyjnych i biznesowych spółek z grupy kapitałowej Elektrotim" - czytamy w komunikacie. Spółka złożyła ofertę na udziały stanowiące 85% kapitału zakładowego IASE i wyraziła wolę nabycia wszystkich pozostałych udziałów, które zostaną zaoferowane uprawnionym pracownikom i nie zostaną nabyte przez uprawnionych pracowników IASE. Termin związania z ofertą to 180 dni od dnia jej złożenia, podano także.

Wielton 

Wielton uzyskał zezwolenie sądu w Weronie na zakup aktywów Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l., podała spółka. "Uzyskanie ww. zezwolenia stanowiło warunek zawarcia umowy nabycia aktywów we Włoszech" – czytamy w komunikacie. W kwietniu Wielton oraz spółka od niego w 100% zależna - Italiana Rimorchi S.r.l. - podpisały z Compagnia Italiana Rimorchi S.r.l. w upadłości likwidacyjnej (CIR) umowę dzierżawy i wstępną umowę nabycia aktywów CIR.

Wind Mobile, Orange Polska

Wind Mobile zawarł umowę na wdrożenie poczty głosowej nowej generacji w Orange Polska, podała spółka. >>>>  

Vivid Games  

Akcjonariusze Vivid Games zdecydują o przeniesieniu wszystkich akcji spółki serii A, serii B, serii C oraz serii D, notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, na rynek regulowany prowadzony przez GPW oraz o skupie nie więcej niż 5% ogólnej liczby akcji własnych za łącznie 130 tys. zł, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 21 sierpnia. "Nabyte przez spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do umorzenia lub na inne cele, w szczególności na cele realizacji Akcyjnego Programu Motywacyjnego dla pracowników i współpracowników spółki" – czytamy w projekcie uchwały.