PBG w upadłości układowej otrzymało od KGHM Polska Miedź wniosek o zawezwanie do próby ugodowej ws. kar umownych na 526,28 mln zł, podało PBG.

PGB nie zgadza się z zasadnością kar, które związane są z umową z dnia 9 lipca 2010 roku na wykonanie, dostarczenie, montaż oraz rozruch czterech kompletnych turbozespołów gazowych, w ramach inwestycji KGHM pn. "Budowa bloku gazowo-parowego w Głogowie i Polkowicach".

"Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, złożony przez KGHM dotyczy zapłaty przez PBG kwoty 526 283 400,00 zł, stanowiącej sumę kar umownych naliczonych z tytułu opóźnień lub braku usunięcia wad stwierdzonych przy końcowym odbiorze technicznym. Zarząd spółki podkreśla, że nie zgadza się ze stanowiskiem zamawiającego, zasadnością naliczenia kar umownych, a zwłaszcza z ich wysokością, gdyż umowa zawiera zapis na temat limitu kar umownych do 10% ceny kontraktowej" - czytamy w komunikacie.

Reklama

Zarząd spółki informuje, że wartość kontraktu realizowanego przez PBG została określona w umowie z KGHM na 95,1 mln zł. Realizowany kontrakt był jednym z elementów całości inwestycji, w którą na zlecenie KGHM zaangażowane były również inne podmioty. Zarówno blok gazowo-parowy w Polkowicach, jak i blok gazowo-parowy w Głogowie, w ramach których turbozespoły zostały dostarczone, został oddany do użytkowania.

Na początku października PBG w upadłości układowej otrzymało od KGHM Polska Miedź wniosek o zawezwanie do próby ugodowej ws. kar umownych na 357,37 mln zł i 176,03 mln euro w związku z umową z dnia 30 lipca 2010 roku na "Dostawę, montaż i uruchomienie 4 kotłów odzyskowych", realizowaną w ramach inwestycji KGHM: Budowa bloku gazowo-parowego w Głogowie i Polkowicach.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).

>>> Czytaj też: GDDKiA wzywa PBG do ugody polegającej na zapłacie 193,19 mln zł