ZUE odnotowało 17,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 10,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 22,57 mln zł wobec 13,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 542,12 mln zł w 2015 r. wobec 644,13 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 15,35 mln zł wobec 10,62 mln zł zysku rok wcześniej.

"Konsekwentna realizacja strategii pozwoliła na wypracowanie w 2015 roku bardzo dobrych wyników finansowych, a zwłaszcza osiągnięcie wysokiej dynamiki zysków. Wynik brutto na sprzedaży wyniósł blisko 48 mln zł (wzrost o 40,2% w porównaniu z 2014 r.), wynik EBITDA niemal 32 mln zł (wzrost o 40,4%), zysk operacyjny (EBIT) blisko 22,6 mln zł (czyli był o 61,3% wyższy niż rok wcześniej), a zysk netto blisko 17,5 mln zł (wzrost o 63,9%). W istotny sposób poprawiły się również wskaźniki rentowności i to na wszystkich poziomach. W tym kontekście można pokusić się o stwierdzenie, iż do rozwoju Grupy ZUE i znaczącej poprawy jej wyników w coraz większym stopniu przyczyniają się czynniki jakościowe" - skomentował prezes Wiesław Nowak w liście załączonym do raportu.

Marża brutto na sprzedaży osiągnęła w 2015 r. 8,83% wobec 5,31% rok wcześniej, rentowność EBITDA 5,87% (3,52% w 2014 r.) a rentowność EBIT 4,16% (2,17% w 2014 r.).

Łączna kwota nakładów inwestycyjnych poniesionych w 2015 roku przez spółkę wyniosła 18,39 mln zł.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obejmującą m.in. roboty ziemne i budowę podtorza, systemy odwadniające oraz obiekty inżynierskie i kubaturowe, w tym stacje. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.