Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, PAP, ISBnews, IAR oraz Emitent.

Kopex

Kopex odnotowało 531,38 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2016 r. wobec 10,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Energa

Obligatariusze spółki Energi na zamkniętym zgromadzeniu obligatariuszy zgodzili się na zmianę warunków emisji 7-letnich obligacji wyemitowanych przez spółkę w 2012 r., podała spółka. >>>>

PKN Orlen, PGNiG

PKN Orlen i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz zawarły pięcioletni kontrakt na sprzedaż paliwa gazowego do grupy kapitałowej PKN Orlen w Polsce o szacowanej wartości ponad 7 mld zł, poinformowała spółka. >>>>

Enea

Enea zakłada zwiększenie sprzedaży energii elektrycznej do klientów końcowych o 24,4% do poziomu 20,1 TWh w 2025 r. oraz zwiększenie do tego czasu mocy zainstalowanej konwencjonalnych źródeł wytwarzania do 5,8-6,3 GW z dzisiejszego poziomu 3,2 GW, wynika z założeń opublikowanej Strategii rozwoju grupy kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku.>>>>

Podstawowe nakłady inwestycyjne Enei są szacowane na 26,4 mld zł w latach 2016-2030, wynika z założeń opublikowanej Strategii rozwoju grupy kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku. >>>>

Enea zamierza kontynuować dotychczasowy programu poprawy efektywności i zoptymalizować koszty stałe o 700 mln zł do 2025 r., wynika z założeń opublikowanej Strategii rozwoju grupy kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku. >>>>

Strategia rozwoju grupy kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 r. zakłada innowacyjność firmy we wszystkich obszarach działalności, koncentrację na kliencie i poprawę wskaźników opisujących niezawodność i efektywność sieci, podała spółka. Wszystkie działania mają być nakierowane na transformację Enei z dostawcy energii elektrycznej w multiusługowe przedsiębiorstwo. >>>>

Enea zakłada, że nowe segmenty działalności będą stanowić 5-10% EBITDA w perspektywie 2025 r. Do tego czasu zakłada też ROE na poziomie 10%, a ROA - na poziomie 5%, wynika z założeń opublikowanej Strategii rozwoju grupy kapitałowej Enea w perspektywie do 2030 roku. >>>>

Enea złożyła ofertę na zakup 100% akcji Engie Energia Polska od Engie, podała spółka. >>>>

Comp

Comp zawarł umowę z Resortowym Centrum Zarządzania Sieciami i Usługami Teleinformatycznymi (RCZSiUT) na dostawę urządzeń do rozbudowy infrastruktury sieciowej o wartości 61,37 mln zł brutto, poinformowała spółka. >>>>

Vivid Games

Vivid Games odnotował 2,02 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2016 r. wobec 0,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Akcje spółki Vivid Games zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 2,811% wobec ceny odniesienia i wyniósł 5,49 zł. >>>>

Vivid Games nie widzi ryzyka dla procesu wyselekcjonowania na przyszły rok 5 projektów wydawniczych, poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny. >>>>

Olympic

Ministerstwo Finansów odrzuciło wnioski o pozwolenia na działalności w określonej lokalizacji dla Warszawy złożone przez spółki zależne Olympic Entertainment Group AS (OEG) - Casino Polonia-Wrocław oraz Ultramedia, podało OEG. >>>>

Action

Action odnotowało 0,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2016 r. wobec 16,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Action złoży wniosek do sądu o przedłużenie terminu złożenia listy wierzycieli wobec pierwotnie planowanego terminu (do końca października), co da dodatkowy czas na ostateczne oszacowanie puli wierzytelności, jak również przygotowanie planu restrukturyzacyjnego i strategii, poinformował prezes Piotr Bieliński. >>>>

Action nie szuka inwestora, ale jest gotowy do rozmów na ten temat, poinformował prezes Piotr Bieliński. >>>>

HubStyle

HubStyle zdecydował o emisji nie mniej niż 500 i nie więcej niż 1 500 sztuk obligacji zwykłych, serii A, o wartości nominalnej 1 000 zł każda, poinformowała spółka. Przydział obligacji, zgodnie z treścią uchwały, nastąpi 6 października 2016 r., podano również. >>>>

Budimex

Konsorcjum Budimeksu (lider konsorcjum 95%) i Ferrovial Agroman SA (partner konsorcjum 5%) podpisało z Urzędem Miasta Olsztyna umowę na budowę ul. Towarowej w Olsztynie od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna, podała spółka. Wartość umowy to 83,79 mln zł netto. >>>>

ZPC Otmuchów

Rada nadzorcza ZPC Otmuchów powołała Bogusława Szladewskiego na stanowisko wiceprezesa oraz delegowała Przemysława Danowskiego, pełniącego dotychczas funkcję przewodniczącego rady nadzorczej do czasowego wykonywania czynności prezesa do czasu powołania nowego prezesa zarządu, poinformowała spółka. Zmiany związane są ze złożeniem rezygnacji przez prezesa i wiceprezesa spółki. >>>>

Neuca

Neuca otrzymała zastrzeżenia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wobec planowanej koncentracji polegającej na przejęciu Intra, poinformowała spółka. >>>>

KGHM Polska Miedź

KGHM Polska Miedź oddelegował członka rady nadzorczej Miłosza Stanisławskiego do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych w zakresie spraw spółki dotyczących inwestycji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, poinformowała spółka. >>>>

Biomed-Lublin

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku stwierdził prawomocność postanowienia zatwierdzenia układu Biomed-Lublin z wierzycielami w ramach postępowania restrukturyzacyjnego z dniem 22 września 2016 r., podała spółka. >>>>

Atal

Atal wprowadził do sprzedaży III etap inwestycji Nowy Targówek, poinformowała spółka. W ramach inwestycji powstanie 123 mieszkań, których budowa zakończy się w IV kw 2018 r., podano również. >>>>

JSW

Jastrzębskie Zakłady Remontowe (JZR) - spółka zależna JSW - otrzyma 290 mln zł wsparcia ze środków Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców na potrzeby realizacji projektu inwestycyjnego w kopalniach węgla kamiennego Budryk oraz Knurów-Szczygłowice, podało JSW. Wartość inwestycji realizowanych przez JZR na lata 2016-2018 została oszacowana na 414,5 mln zł. >>>>

Walne zgromadzenie wspólników Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK) wyraziło zgodę na nieodpłatne nabycie od Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) ruchu Jas-Mos kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie. Zawarcie umowy notarialnej zaplanowano na 1 października br., podała spółka. >>>>

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) oraz Towarzystwem Finansowym "Silesia" (TFS) umowę rozporządzającą dotyczącą sprzedaży wszystkich posiadanych przez JSW akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych Victoria (WZK Victoria) za 350 mln zł z zastrzeżeniem możliwości korekty ceny, podała spółka. >>>>

Rafako

Rafako podpisało umowę o wartości 289,2 mln zł netto (ok. 355,7 mln zł brutto), z Eneą Wytwarzanie na dostawę i montaż instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla kotłów AP-1650 nr 9 i 10 wraz z modernizacją elektrofiltrów w Elektrowni Kozienice, podało Rafako. Wcześniej spółka informowała o wyborze oferty Rafako jako najkorzystniejszej w postępowaniu przetargowym. >>>>

Termin realizacji przez konsorcjum z udziałem Rafako umowy na redukcję tlenków azotu w Elektrowni Ostrołęka uległ zmianie na III kw. 2018 r. w związku z kapitalnym remontem bloki nr 1 elektrowni, podała spółka. >>>>

Cyfrowy Polsat

Na mocy uchwał podjętych w dniu 30 września 2016 roku NWZ powołało z dniem 1 października 2016 roku do rady nadzorczej Cyfrowego Polsatu Tomasza Szeląga oraz Marka Kapuścińskiego, poinformowała spółka. Tego samego dnia rezygnację ze skutkiem natychmiastowym złożył dotychczasowy członek rady nadzorczej Zygmunt Solorz-Żak, podano również. >>>>

Gorenje

Panasonic Corporation po zakończeniu procesu due diligence Gorenje aktualnie ocenia możliwe dalsze kroki, podało Gorenje. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta do końca listopada br. >>>>

Work Service

Work Service wyemituje do 100 000 obligacji serii U o łącznej wartości nominalnej do 100 mln zł w ramach programu emisji obligacji, podała spółka. >>>>