"Jednym z podstawowych zadań polityki zarządzania zasobami kapitałowymi jest wypłacanie akcjonariuszom dywidendy w sposób przewidywalny. Aby zapewnić atrakcyjny dla akcjonariuszy poziom rentowności zainwestowanego kapitału, a jednocześnie mając na względzie strategię zmniejszania poziomu zadłużenia Grupy, zarząd wyznaczył pożądany poziom skonsolidowanego zadłużenia, mierzonego wskaźnikiem dług netto/EBITDA, który powinien zostać obniżony poniżej poziomu 1,75x" - czytamy w komunikacie.

W związku z tym, zarząd Cyfrowego Polsatu podjął uchwałę o ustaleniu polityki dywidendowej, zakładającej coroczne przedkładanie walnemu zgromadzeniu propozycji wypłaty dywidendy wraz z rekomendacją zarządu, z zastrzeżeniem poniższych zasad:

1. jeżeli relacja długu netto Grupy do skonsolidowanego EBITDA, wyliczona na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podjęta jest uchwała o wypłacie dywidendy, z uwzględnieniem wpływu na dług netto wypłaty rekomendowanej kwoty dywidendy, będzie niższa niż 3,2x ale wyższa niż 2,5x, zarząd Cyfrowego Polsatu będzie rekomendował wypłatę dywidendy w przedziale kwotowym od 200 do 400 mln zł,

2. jeżeli relacja długu netto Grupy do skonsolidowanego EBITDA, wyliczona na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podjęta jest uchwała o wypłacie dywidendy, z uwzględnieniem wpływu na dług netto wypłaty rekomendowanej kwoty dywidendy, będzie równa lub niższa niż 2,5x, ale wyższa niż 1,75x, zarząd Cyfrowego Polsatu będzie rekomendował wypłatę dywidendy w przedziale od 25% do 50% skonsolidowanego zysku netto Grupy za miniony rok obrotowy,

3. jeżeli relacja długu netto Grupy do skonsolidowanego EBITDA, wyliczona na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym podjęta jest uchwała o wypłacie dywidendy, z uwzględnieniem wpływu na dług netto wypłaty rekomendowanej kwoty dywidendy, będzie niższa niż 1,75x, zarząd Cyfrowego Polsatu będzie rekomendował wypłatę dywidendy w przedziale od 50% do 100% skonsolidowanego zysku netto Grupy za miniony rok obrotowy, podano w informacji.

"Polityka dywidendy będzie podlegać okresowej weryfikacji przez zarząd spółki. W szczególności zarząd spółki przewiduje modyfikację niniejszej polityki dywidendy po przeprowadzeniu oczekiwanego na rok 2020 refinansowania zadłużenia Grupy Polsat" - czytamy dalej.

Nowa polityka dywidendowa znajduje zastosowanie począwszy od 1 stycznia 2017 roku, przy czym źródłem wypłaty dywidendy będzie zysk netto spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 r., wskazano również.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka.

(ISBnews)