W segmencie Obrót i Magazynowanie po trzech kwartałach 2016 roku na poziomie EBITDA grupa wypracowała wynik 761 mln zł, co jest poziomem zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego (758 mln zł).

"Niższe koszty operacyjne były przede wszystkim pochodną obniżających się cen rynkowych węglowodorów i kosztów pozyskania gazu z importu. Wskutek postępującej liberalizacji rynku gazu w Polsce PGNiG Obrót Detaliczny i PGNiG SA kilkakrotnie obniżały na przestrzeni ostatniego roku taryfy na sprzedaż gazu. Nowa oferta GK PGNiG zyskała na atrakcyjności, o czym świadczy wzrost sprzedaży gazu przez grupę kapitałową PGNiG o 0,5 mld m3" – czytamy w komunikacie.

Wynik operacyjny segmentu Dystrybucja zwiększył się o 11% r/r i osiągnął poziom 1,28 mld zł, a powiększony o amortyzację wyniósł 1,97 mld zł, czyli o 8% więcej niż rok wcześniej.

"Na wynik wpływ miał wzrost przychodów o 75 mln zł (2%) r/r dzięki wzrostowi wolumenu dystrybucji gazu o 7%. Z kolei koszty operacyjne segmentu spadły o 51 mln zł (2%) r/r w efekcie przeprowadzonej w 2015 roku racjonalizacji zatrudnienia" – czytamy dalej.

Wynik operacyjny segmentu Wytwarzanie za I-III kw. 2016 roku wyniósł 301 mln zł i był o 119 mln zł wyższy r/r. Na poziomie EBITDA zrealizowano wynik w wysokości 560 mln zł, co oznacza poprawę o 34% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

"Na taki wynik wpłynęły konsolidacja nowo nabytych spółek, zwiększone przychody ze sprzedaży w związku ze wzrostem wolumenu sprzedaży i taryfy na ciepło oraz spadek kosztów zakupu węgla, który jest głównym paliwem do produkcji ciepła" - podano.

Na wyniki segmentu Poszukiwanie i Wydobycie negatywnie wpłynęły czynniki makroekonomiczne: średnia cena ropy Brent wyrażona w złotych zanotowała spadek o 20%. Wynik operacyjny segmentu po trzech kwartałach 2016 roku wyniósł 179 mln zł, natomiast na poziomie EBITDA wypracowano 990 mln zł, co jest wynikiem znacząco niższym od wyniku roku poprzedniego (odpowiednio o 86% i 57%). Niskie ceny ropy naftowej przyczyniły się do spadku przychodów ze sprzedaży z segmentu o 17%. W II kwartale 2016 r. zawiązane odpisy aktualizujące na majątek trwały obciążyły wynik o 692 mln zł, podczas gdy w ub.r. odpisy wynosiły 136 mln zł, wyjaśnia spółka.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)