Zysk operacyjny wyniósł 3,95 mln zł wobec 2,41 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 139,29 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 149,11 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 2,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1,32 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 404,04 mln zł w porównaniu z 422,59 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 0,76 mln zł wobec 4,63 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso jest liderem branży zarządzania należnościami w segmencie business to business. W jej skład wchodzą: Pragma Inkaso, Pragma Faktoring, Pragma Inwestycje oraz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty NFS. Fundusz sekurytyzacyjny Pragma 1 nabywa portfele bankowe o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie.

(ISBnews)