Za ustawą głosowało 229 posłów, przeciw było 182, a 29 wstrzymało się od głosu.

Do nowelizacji posłowie zaproponowali sześć poprawek. Pięć z nich została odrzuconych - przyjęto jedną, która ustala termin wejścia w życie większości przepisów ustawy na 1 stycznia 2017 r. Pozostałe wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nowelizacja dokonuje zmian w przepisach kilku ustaw, koniecznych w związku z tym, że w miejsce Ministerstwa Spraw Wewnętrznych powstało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zmiany mają na celu uaktualnienie nazw jednostek podległych ministerstwu, tj. Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Zarządu Zasobów Mieszkaniowych. Nowela wyodrębnia ze spraw geodezji i kartografii kwestie związane z infrastrukturą informacji przestrzennej oraz przyporządkowuje je ministrowi cyfryzacji.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z 20 listopada 2015 poprzez przekształcenie ówczesnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do którego włączono część komórek i pracowników dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji - obsługujących działy administracja publiczna i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne. (PAP)