Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, podano.

"Pod warunkiem zarejestrowania zmian statutu spółki [...] w celu realizacji programu motywacyjnego [...] uchwala się emisję w łącznej liczbie od 1 do 4 000 000 imiennych warrantów subskrypcyjnych w serii lub seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu począwszy od litery 'C' z prawem do objęcia akcji serii N spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki. Powyższy cel stanowi jednocześnie umotywowanie uchwały [...]. Każdy warrant subskrypcyjny będzie uprawniał do objęcia 1 akcji serii N z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

Podjęcie uchwały ma na celu umożliwienie spółce realizacji programu motywacyjnego przyjętego przez zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki 28 lipca 2020 r. Postanowienia programu motywacyjnego na lata 2020-2025 są kontynuacją wcześniejszych dwóch programów motywacyjnych spółki funkcjonujących nieprzerwanie od 2012 roku. W opinii zarządu spółki szczególnie istotne jest umożliwienie spółce rozpoczęcia procesu przyznawania uprawnień w programie motywacyjnym na lata 2020-2025 w terminie do końca października 2020 r., to jest przed wyznaczoną na 17 listopada 2020 r. premierą gry "Cyberpunk 2077". Specyfika omawianego programu motywacyjnego dostosowana jest do cyklicznej działalności spółki opartej o realizację wieloletnich projektów produkcji gier oraz lokalnych przepisów prawa handlowego i podatkowego, podano w uzasadnieniu.

"Zarząd rekomenduje walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały dotyczącej nieodpłatnej emisji warrantów subskrypcyjnych przeznaczonych do objęcia (po pozytywnej weryfikacji realizacji osiągnięcia celów programu) przez osoby uprawnione z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz związane z ich emisją warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w celu realizacji programu motywacyjnego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania prawa do objęcia akcji serii N posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na mocy niniejszej uchwały. Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na mocy uchwały oraz akcji serii N wynika z natury emisji realizowanej w ramach programu motywacyjnego, leży w interesie spółki i nie narusza uprawnień dotychczasowych akcjonariuszy spółki" - podsumowano.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier. Sztandarową grą wydawnictwa jest seria "Wiedźmin", obecnie trwają prace nad "Cyberpunk 2077".

(ISBnews)