"Zgodnie z umową, całkowity koszt realizacji projektu oraz całkowita kwota kosztów kwalifikowanych wynosi 7 216 380,59 zł, natomiast kwota przyznanego dofinansowania wynosi do 3 842 832,92 zł, co stanowi 53,25% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu. Pozostałe koszty realizacji projektu będą pochodziły ze środków własnych spółki" - czytamy w komunikacie.

Płatność dofinansowania będzie odbywała się na podstawie wniosków o płatność składanych przez spółkę w określonych terminach, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy.

"Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu rozpoczął się w dniu 1 lipca 2020 i kończy się w dniu 30 czerwca 2023 r. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia" - podano także.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)