Zysk operacyjny wyniósł 301,18 mln zł wobec 335,3 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 562,98 mln zł wobec 581,25 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 445,72 mln zł w III kw. r.obr. 2020/2021 wobec 2 332,04 mln zł rok wcześniej.

"Mimo, że pandemia COVID-19 wybuchła w I kwartale finansowego roku, jej skutki wpłynęły również na wyniki grupy w III kwartale. Wpływ pandemii widoczny był w uzyskanych przychodach ze sprzedaży grupy. W miesiącu październiku nastąpiło pogorszenie sytuacji epidemiologicznej w krajach funkcjonowania Grupy, a dodatkowo w kilku krajach został wprowadzony ponownie lockdown. Taka sytuacja spowodowała spadek odwiedzalności sklepów stacjonarnych przez klientów, a w efekcie mniejsze r/r przychody z tego kanału, który stanowi jeszcze nadal większość przychodów grupy" - czytamy w raporcie.

Jednocześnie w III kwartale sprzedaż w kanale internetowym utrzymała się na wysokim poziomie i w rezultacie przychody grupy wzrosły o 4,9% r/r.

"Większy udział sprzedaży internetowej, wyższe kursy USD przy których kupowano towary kolekcji jesiennej (3,75 USD/PLN w 2019 i 3,90 USD/PLN w 2020) oraz niższe kursy RUB i UAH (przychody z rynku rosyjskiego i ukraińskiego łącznie stanowiły w III kwartale ok. 25% przychodów grupy) oraz dodatkowo brak możliwości przełożenia niekorzystanych kursów na ceny w okresie pandemii, spowodowały uzyskanie przez grupę marży brutto niższej o 2,2 pkt proc. niż przed rokiem" - czytamy dalej.

Marża brutto na sprzedaży w III kw. r.obr. 2020/2021 wyniosła 56,6% wobec 58,8% rok wcześniej, a w ciągu I-III kw. r.obr. 2020/2021 sięgnęła 51,5% wobec 54,3% rok wcześniej.

Skutki pandemii wpłynęły również na koszty działalności operacyjnej. Mimo spadku kosztów funkcjonowania sklepów (niższe czynsze w wyniku negocjacji), wzrost kosztów logistyki i e-commerce spowodował, że koszty operacyjne finalnie były wyższe o 1,5% r/r, podano także.

"W III kwartale 2020/21 GK odnotowała mniej korzystny wpływ pozostałej działalności operacyjnej r/r, ponieważ mimo 10,6 mln zł dotacji rozpoznanych w tym kwartale, grupa dokonała 30,4 mln zł odpisów związanych ze zmianą klasyfikacji umów czynszów. W okresie rozliczeniowym grupa również odnotowała mniej korzystny wpływ działalności finansowej netto ze względu na większe straty na różnicach kursowych wynikających z MSSF 16. W rezultacie GK LPP wypracowała zysk netto w wysokości 247 mln zł wobec zysku netto 236 mln zł rok wcześniej" - napisano także w raporcie.

W I-III kw. r.obr. 2020/2021 spółka miała 145,76 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 291,62 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 5753,66 mln zł w porównaniu z 6497,49 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 888,69 mln zł wobec 1 302,87 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-III kw. r.obr. 2020/2021 wyniosła 210,06 mln zł wobec 16,63 mln zł straty rok wcześniej.

Na koniec III kw. r.obr. 2020/21 GK LPP posiadała 1 802 sklepy stacjonarne w 25 krajach o łącznej powierzchni 1 351,8 tys. m2. Poza granicami Polski znajdowało się 934 sklepy (800,3 tys. m2). Łączna powierzchnia handlowa w porównaniu z III kwartałem 2019/20 wzrosła o 13,2%.

"Największy nominalny przyrost odnotowała marka Sinsay (116,4 tys. m2). W tym okresie marka ta osiągnęła również największą dynamikę wzrostu powierzchni (78% r/r)" - czytamy dalej.

LPP zarządza markami modowymi Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 2001 roku.

(ISBnews)