Raport - jak podkreśla PSE - ukazuje całościowy obraz operacyjnej i strategicznej działalności operatora, stopień realizacji najważniejszych celów i inicjatyw, w tym z obszaru odpowiedzialnego biznesu, oraz ich wpływ na otoczenie gospodarcze, społeczne, środowiskowe i biznesowe.

„Codzienność każdego z nas została zaburzona na skutek pandemii COVID-19. Pomimo trudnego czasu, z dumą możemy poinformować, że strategię na lata 2017-2019 w znaczącym stopniu udało się zrealizować: zakończono 51 spośród 62 wyznaczonych inicjatyw. 11 inicjatyw, z uwagi na priorytet oraz wagę, znalazło kontynuację w strategii na lata 2020-2030” - podkreślił prezes PSE Eryk Kłossowski.

„W 2019 r. na inwestycje infrastrukturalne wydaliśmy 1,5 mld zł. Do 2030 roku planujemy przeznaczyć na ten cel aż 14 mld zł. Rozwój sieci przesyłowej zapewni bezpieczeństwo pracy systemu i dostaw energii, a także racjonalizację przyszłych kosztów” – podkreślił Kłossowski.

Spółka odprowadziła także 942,5 mln zł podatków, opłat i składek do budżetu państwa oraz budżetów samorządów.

Operator, w celu obliczenia jego wpływu na otoczenie skorzystał z modelu przepływów międzygałęziowych, opracowanego przez noblistę Wassilija Leontiewa. Zgodnie z tymi szacunkami, działalność PSE w roku 2019 przyniosła 5,39 mld zł łącznej wartości dodanej w polskiej gospodarce, w tym 2,75 mld zł bezpośredniej wartości wytworzonej w sektorze elektroenergetycznym.

Reklama

Całkowita wielkość emisji PSE w 2019 roku wyniosła 1,1 mln ton ekwiwalentu dwutlenku węgla. W stosunku do 2017 r. odnotowano 12 proc. redukcję śladu węglowego. W dużym stopniu jest to efekt ograniczenia strat energii elektrycznej w czasie przesyłu. Straty odpowiadają za blisko 96 proc. całego śladu węglowego PSE. W 2019 r. straty wyniosły 1,38 proc. całej przesłanej energii, podczas gdy dwa lata temu wynosiły 1,6 proc.

Wskaźnik ciągłości dostaw energii elektrycznej utrzymuje się na poziomie 99,99 proc. Dobry wynik spółka odnotowała również dla wskaźnika dyspozycyjności urządzeń przesyłowych (DYSU) - w 2019 r. osiągnął poziom 99,77 proc.

PSE zaznaczyło, że w 2019 r. odbyło się 746 spotkań z mieszkańcami gmin, na terenie, których jest lub będzie zlokalizowana infrastruktura przesyłowa. Spółka, jak podkreśla, realizuje wiele inicjatyw na rzecz gmin. „Naszym flagowym projektem jest grantowy program +WzMOCnij swoje otoczenie+. Jako członkowie i bliscy sąsiedzi wielu społeczności, PSE czują się współodpowiedzialne za ich rozwój i poprawę, jakości życia. Chcemy pomagać w integrowaniu i aktywizacji mieszkańców wokół spraw, które są dla nich istotne” - podkreśliła dyrektor Departamentu Komunikacji PSE Ada Konczalska. W roku 2019 oraz w oraz w I połowie 2020 roku PSE na projekty społeczne przeznaczyło 4,4 mln zł.(PAP)

wkr/ skr/