"Złożyłem wniosek o zmianę układu i odebranie spółce zarządu własnego, ponieważ sposób sprawowania zarządu GetBack ze względu na obecną strukturę kapitałową i osobową nie daje gwarancji pełnego wykonania planu restrukturyzacyjnego oraz układu i zaspokojenie roszczeń wierzycieli w jak najwyższym stopniu" - powiedział Syndyk Idea Banku Marcin Kubiczek podczas spotkania z dziennikarzami.

Jak wyjaśnił, w trakcie postępowania upadłościowego Idea Banku zgłosiło się kilkuset poszkodowanych obligatariuszy GetBack, którzy jako klienci banku domagają się od banku odszkodowania z tytułu missselingu, czyli nieuprawnionego oferowania obligacji GetBack przez Idea Bank.

"Wiele wskazuje na to, że ich roszczenia są zasadne. To kwota wielomilionowa" - powiedział Kubiczek.

Zdaniem syndyka, dotychczasowa restrukturyzacja Get Back była prowadzona w ten sposób, aby Abris (pośrednio główny właściciel spółki) utrzymał pełną kontrolę nad spółką. Podkreślił, że efektem tej sytuacji jest to, że nie przeprowadzono rzetelnego audytu sytuacji finansowej i przepływów pieniężnych tej spółki. To z kolei sprawia, jak stwierdził, że wierzyciele GetBack nie mogli dowiedzieć się, jakie są możliwości zaspokojenia ich wierzytelności.

Reklama

"Wiele się mówiło, że spółka windykuje należności m.in. z funduszy inwestycyjnych, ale GetBack nigdy nie miała swojego TFI, co spowodowało, że wierzyciele w postępowaniu restrukturyzacyjnym nigdy nie dowiedzieli się, jaka jest wartość tych certyfikatów" - powiedział współpracujący z syndykiem prawnik Karol Tatara.

Syndyk wskazał w swoim wniosku o zmianę układu przykłady naruszenia prawa - według niego - przez członków zarządu spółki, w tym pozbawienie wierzycieli możliwości głosowania nad układem, który przewidywał częściową zamianę wierzytelności na akcje, co umożliwiłoby przejęcie przez nich kontroli nad spółką. Poinformował o złożeniu wniosku do prokuratury dotyczącego nadzorcy sądowego GetBack, który do tej sytuacji dopuścił. Prokuratura została też zawiadomiona o podejrzeniu korupcji gospodarczej, gdyż - jak wynika z zebranych przez syndyka dokumentów - dochodziło do przypadków wynagradzania przez właściciela członków zarządu GetBack poza porządkiem korporacyjnym.

Układ GetBack został zawarty 22 stycznia 2019 roku. Przewiduje on zaspokojenie roszczeń obligatariuszy w wysokości 25% w ciągu 8 lat.

Marcin Kubiczek został wyznaczony syndykiem masy upadłościowej Idea Banku przez Sąd Rejonowy w Warszawie 26 lipca 2022 r.

Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku została wszczęta 31 grudnia 2021 r. ze względu na złą sytuację kapitałową banku. Z oszacowania wykonanego przez PwC Advisory według stanu na koniec sierpnia 2020 r. wynikało, że aktywa podmiotu nie wystarczały na zaspokojenie jego zobowiązań oraz że kapitały własne Idea Banku wynosiły minus 482,8 mln zł. 3 stycznia 2021 r. Idea Bank został przejęty przez Bank Pekao.

(ISBnews)