Przychody odsetkowe w okresie 11 miesięcy br. wyniosły 52,2 mld zł (spadek o 13,7% r/r), zaś koszty odsetkowe - 9,15 mld zł (spadek o 41,2% r/r).

Przychody z tytułu opłat i prowizji w tym okresie wzrosły o 6,8% r/r do 17,5 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji spadły o 3,1% r/r do 4,15 mld zł.

Koszty administracyjne w styczniu-listopadzie br. zmniejszyły się o 0,6% r/r do 31,7 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 10,8 mld zł w okresie styczeń-listopad br. (wzrost o 31,6% r/r), podał także bank centralny.