"Spółka zobowiązała się wobec Skarbu Państwa, że przeznaczy nowe środki w całości na realizację przez spółkę oraz jej spółkę zależną (Enea Operator sp. z o.o.) następujących projektów: (a) Rozbudowa i modernizacja sieci w obszarze stacji wysokiego i średniego napięcia; (b) Rozbudowa i modernizacja sieci w obszarze linii wysokiego napięcia; (c) Rozbudowa i modernizacja sieci w obszarze sieci średniego napięcia; (d) Liczniki zdalnego odczytu; oraz (e) Przyłączanie do sieci" - czytamy w komunikacie.

Objęcie akcji przez Skarb Państwa uzależnione będzie od podjęcia przez nadzwyczajne walne zgromadzenie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Ostateczna liczba akcji objętych przez Skarb Państwa będzie uzależniona od wyników procesu budowania księgi popytu, o którym mowa w uchwale w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki i zostanie określona w umowie objęcia akcji, zastrzeżono.

Reklama

W styczniu Enea złożyła do prezesa Rady Ministrów wniosek o objęcie przez Skarb Państwa akcji nowej emisji serii D za łączną kwotę nie wyższą niż 899 659 967,85 zł w zamian za wkład pieniężny pochodzący ze środków funduszu reprywatyzacji. Wcześniej zarząd Enei podjął uchwałę w sprawie zainicjowania procesu podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty nie wyższej niż 529 731 093 zł, poprzez emisję nie więcej niż 88 288 515 akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda, z wyłączeniem w całości prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Emisja ma mieć charakter subskrypcji prywatnej, przeprowadzonej w drodze oferty publicznej zwolnionej z obowiązku opublikowania prospektu.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)