"PKN Orlen S.A. informuje, że w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok przewiduje ujęcie następujących zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym mających istotny wpływ na dane finansowe za 2020 rok:

* Ujęcie odpisów i odwróceń aktualizujących wartość aktywów trwałych w Orlen Upstream Sp. z o.o. o łącznej wartości netto około (803) mln zł. Oszacowana kwota odpisów netto wynika z aktualizacji wyceny aktywów wydobywczych w Orlen Upstream Polska i Orlen Upstream Kanada. Poziom odpisów wynika przede wszystkich z odnotowanego w 2020 roku istotnego spadku rynkowych cen aktywów wydobywczych w Kanadzie, spadku poziomu rezerw 2P wykazanych w Raporcie Rezerw dla aktywów kanadyjskich oraz wzrostu stóp dyskonta, odzwierciedlającego zwiększone ryzyko rynkowe związane z prowadzoną działalnością wydobywczą.

* Ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w Orlen Lietuva o łącznej wartości około (81) mln zł. Oszacowana kwota odpisów wynika z aktualizacji wyceny aktywów w oparciu o przeprowadzone testy na utratę wartości.

* Ujęcie odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych w Unipetrol a.s. o łącznej wartości około (66) mln zł. Oszacowana kwota wynika z odpisu aktualizującego aktywów Paramo a.s. związanego z zatwierdzeniem nowej strategii działalności oraz decyzją o zamknięciu zakładu produkcyjnego w Kolin.

Łączy wpływ powyższych odpisów i odwróceń na wynik skonsolidowany Grupy Orlen za rok 2020 wyniesie około (950) mln zł" - czytamy w komunikacie.

Ponadto PKN Orlen w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok przewiduje ujęcie następujących zdarzeń księgowych o charakterze jednorazowym mających istotny wpływ na dane finansowe za 2020 rok:

* Ujęcie odpisów aktualizujących wartość udziałów w Orlen Upstream Sp. z o.o. o łącznej wartości około (1 218) mln zł.

* Ujęcie odpisów aktualizujących wartość udziałów w Orlen Lietuva o łącznej wartości około (87) mln PLN.

* Odwrócenie odpisów aktualizujących wartość udziałów w Orlen Oil Sp. z o.o. o łącznej wartości około 58 mln zł.

Łączy wpływ powyższych odpisów i odwróceń na wynik jednostkowy PKN Orlen za rok 2020 wyniesie około minus 1 247 mln zł, podano także.

Planowany termin publikacji skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 to 15 kwietnia br.

Na początku lutego br., przedstawiając wyniki za IV kw. 2020 r., PKN Orlen podał, że w całym 2020 r. spółka miała 3 313 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4 300 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 86 178 mln zł w porównaniu z 111 203 mln zł rok wcześniej.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 86,2 mld zł w 2020 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)