"[Ugoda] reguluje w szczególności następujące kwestie:

1. Potwierdzony został termin synchronizacji bloku z siecią, która została zaplanowana na 29 kwietnia 2022 r. [...]

Reklama

2. Konsorcjum wykona dodatkowe świadczenia i prace korzystne dla NJGT, których efektem będzie między innymi obniżenie kosztów przyszłej eksploatacji bloku.

3. NJGT zobowiązuje się, że nie naliczy kar umownych sprzed daty zawarcia ugody i nie będzie dochodzić tego roszczenia w przyszłości pod warunkiem zakończenia procesu inwestorskiego polegającego na skutecznym i bezwarunkowym przejęciu kontroli nad pakietem akcji Rafako należącym obecnie pośrednio i bezpośrednio do PBG w restrukturyzacji przez innego inwestora oraz prawidłowego wykonania przez konsorcjum wszystkich obowiązków przewidzianych w umowie do realizacji do 30 października 2022 r., co zostanie potwierdzone podpisaniem tzw. protokołu zakończenia okresu przejściowego do 15 listopada 2022 r. [...]. Grupa emitenta nie jest zainteresowana nabyciem akcji spółki Rafako i wyraża jedynie wolę wsparcia prac związanych z potencjalną transakcją [...]

4. Strony, tj. NJGT i konsorcjum zobowiązują się, pod warunkiem podpisania protokołu do 15 listopada 2022 r., do niedochodzenia wobec siebie wszelkich innych roszczeń powstałych lub mogących powstać z tytułu zdarzeń zaistniałych przed dniem zawarcia ugody, z wyłączeniem wynagrodzenia konsorcjum za prace należycie zrealizowane przed dniem zawarcia ugody, roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, roszczeń z tytułu solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom" - czytamy w komunikacie.

Ponadto NJGT i konsorcjum ustaliły wprowadzenie do umowy dodatkowych kar umownych, które będą naliczane względem konsorcjum w przypadku zwłoki w odniesieniu do terminu synchronizacji bloku oraz zwłoki w odniesieniu do terminu zakończenia wybranych testów z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi.

NJGT zostanie udzielona 12 miesięczna gwarancja na elementy nowe i elementy naprawione w trakcie bieżącego postoju.

"Ustalono, że na tym etapie brak jest możliwości przesądzenia o odpowiedzialności za zaistnienie awarii bloku z 11 czerwca 2021 r. oraz za wady zdiagnozowane w okresie postoju bloku" - czytamy także.

W związku z zawarciem ugody spółka NJGT i konsorcjum zawarły 2 grudnia 2021 r. aneksy do umowy, które w sposób szczegółowy regulują mediacyjne uzgodnienia stron. Za wykonanie dodatkowych świadczeń i prac, nabycie licencji do dokumentacji warsztatowej kotła, naprawę bloku zostało ustalone wynagrodzenie w łącznej wysokości 91 mln zł, wynika z materiału.

Ponadto spółka NJGT zobowiązała się warunkowo do powierzenia konsorcjum wykonania innych prac zwiększających efektywność pracy bloku, jeśli konsorcjum wykona w terminie synchronizację bloku oraz przedstawi oświadczenie instytucji finansowych zabezpieczających realizację umowy zawierające zgodę na uruchomienie dodatkowego finansowania Rafako. Wartość prac, o których mowa powyżej została ustalona na kwotę 23 mln zł, zaznaczono także.

Wejście w życie ugody i aneksów nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających.

Rafako w restrukturyzacji jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1 207,77 mln zł w 2020 r.

Tauron Polska energia jest spółką holdingową, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 % powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)