"W I półroczu 2023 roku przychody ogółem badanych przedsiębiorstw wyniosły 3 040,2 mld zł, a koszty ich uzyskania 2 850,7 mld zł. Wynik finansowy netto ukształtował się na poziomie 157,3 mld zł" - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny, omawiając podstawowe dane o badanych przedsiębiorstwach prowadzących księgi rachunkowe o liczbie pracujących 10 i więcej osób w I półroczu br.

Małe, średnie, największe

GUS wskazał, że w badanej populacji 45 tys. 899 przedsiębiorstw prowadzących księgi rachunkowe największą liczebnie grupę (61,4 proc.) stanowiły jednostki małe, o liczbie pracujących 10–49 osób, a najmniejszą (8,4 proc.) duże, zatrudniające 250 i więcej osób. Przedsiębiorstwa średnie, o liczbie pracujących 50–249, to 30,2 proc. badanych.

Reklama

Według stanu na 30 czerwca br. w przedsiębiorstwach objętych badaniem pracowało 5 mln 534,4 tys. osób. Podmioty duże były miejscem pracy dla 61,2 proc. ogółu pracujących, średnie – 27,0 proc., a małe – 11,8 proc. W przeciętnym badanym podmiocie prowadzącym księgi rachunkowe pracowało 121 osób, w dużym – 876 osób, średnim – 108 osób, zaś małym – 23 osoby.

Przychody firm

GUS podał, że przychody ogółem badanych firm wyniosły 3 bln 40,2 mld zł, a w strukturze tych przychodów 56,7 proc. stanowiły przychody ze sprzedaży produktów (wyrobów i usług) i 39,9 proc. - przychody ze sprzedaży towarów i materiałów. Pozostałe przychody operacyjne stanowiły 1,5 proc., a przychody finansowe 1,9 proc. przychodów ogółem. "Przychody ogółem uzyskane przez przedsiębiorstwa duże wyniosły 1 943,0 mld zł i stanowiły 63,9 proc. przychodów wszystkich badanych przedsiębiorstw" - podano.

Jednostki średnie, o liczbie pracujących 50–249, uzyskały 24,6 proc., a małe (10–49 osób) – 11,5 proc. przychodów ogółem. Koszty ogółem w I półroczu 2023 r. wyniosły 2 bln 850,7 mld zł.

Struktura kosztów

Z danych wynika, że w strukturze kosztów ogółem 96,9 proc. to koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (z tego 35,4 proc. to wartość sprzedanych towarów i materiałów i 61,5 proc. – koszt własny sprzedanych produktów), pozostałe koszty operacyjne – 1,2 proc., a koszty finansowe – 1,9 proc. "Koszty ogółem poniesione przez przedsiębiorstwa duże wyniosły 1 825,9 mld zł i stanowiły 64,0 proc. kosztów wszystkich badanych przedsiębiorstw. Jednostki średnie poniosły 24,5 proc., a małe 11,5 proc. kosztów ogółem. Wynik finansowy brutto wyniósł 189,5 mld zł, natomiast obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego brutto – 32,3 mld zł" - poinformował GUS.

Inwestycje

Jak podano, w I półroczu br. nakłady inwestycyjne ogółem badanych przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej osób prowadzących księgi rachunkowe wyniosły 102,4 mld zł. Przedsiębiorstwa duże, o liczbie pracujących 250 osób i więcej, zrealizowały 74,7 proc. ogółu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez badane przedsiębiorstwa o liczbie pracujących.

W badanej grupie przedsiębiorstw o liczbie pracujących 10 i więcej prowadzących księgi rachunkowe 7 tys. 496 z nich posiadało przeważający udział kapitału zagranicznego. Stanowiły one 16,3 proc. badanych przedsiębiorstw; wśród nich 40,9 proc. stanowiły jednostki małe (o liczbie pracujących od 10 do 49). Udział jednostek średnich (o liczbie pracujących od 50 do 249) wyniósł 37,6 proc., a jednostek dużych (250 osób i więcej) – 21,5 proc.

pad/ mmu/