Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) podjęły decyzję o utworzeniu rezerw na potencjalne przyszłe zobowiązania, które mogą się pojawić w przypadku niekorzystnych rozstrzygnięć spraw sądowych, gdzie stroną są ZPC Otmuchów lub inna spółka z Grupy Otmuchów, a których część zakończyła się nieprawomocnymi wyrokami w sądach I instancji, podała spółka.
Wskazane powyżej rezerwy dotyczą w szczególności potencjalnych zobowiązań dotyczących zakupu przez spółkę 255 426 akcji spółki zależnej PWC Odra, podano w komunikacie.
"Łączna wartość utworzonych rezerw na poziomie wyniku jednostkowego emitenta wynosi 2 436 tys. zł, a wartość rezerw na poziomie wyniku skonsolidowanego wynosi 2 470 tys. zł. Wskazane kwoty rezerw obejmują koszty sądowe oraz koszty apelacji, jak również kwotę szacunkowego odpisu aktualizującego nowo nabytych akcji PWC Odra w efekcie przeszacowania ich wartości do wartości godziwej ujmowanej w księgach rachunkowych emitenta. Rezerwy zostaną ujęte w sprawozdaniach finansowych za I półrocze 2018 roku (odpowiednio jednostkowym i skonsolidowanym) w pozycji pozostałych kosztów operacyjnych" - czytamy w komunikacie.
Zawiązanie rezerw związane jest z faktem przyjęcia na poziomie grupy kapitałowej ujednoliconego podejścia księgowego opartego na tworzeniu rezerw w związku z każdą sprawą sądową przegraną w sądzie pierwszej instancji. Spółka wskazuje przy tym, iż podejście takie stanowi doszczegółowienie polityki rachunkowości obowiązującej w grupie kapitałowej Otmuchów, a nie jej zmianę. Powyższa decyzja nie spowoduje zmian w kapitałach grupy kapitałowej w efekcie retrospektywnego rozpoznania zdarzeń przeszłych, podano także.
"Decyzja odnośnie utworzenia przedmiotowej rezerwy związana jest wyłącznie z ostrożnościowym podejściem do ujmowania zdarzeń księgowych w księgach rachunkowych emitenta oraz przyjętym podejściem do ujmowania spraw sądowych w księgach rachunkowych" - czytamy dalej.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r.
(ISBnews)