Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego w stosunku do spółki zależnej Kerdos Group - Dayli Polska, podał Kerdos.

"Zgodnie z treścią postanowienia, sąd postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne dłużnika Dayli, odebrać Dayli zarząd własny, wyznaczyć zarządcę w postaci spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja (zarządca), wyznaczyć sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie - Janusza Płocha (sędzia-komisarz) oraz wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 342 ust. 1 Ustawy" - czytamy w komunikacie.

Celem otwartego postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości Daily przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli i umożliwienie Daily restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, podano również.

"Działaniami sanacyjnymi, o których mowa, są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją. Jakiekolwiek postępowania egzekucyjne skierowane do majątku dłużnika wchodzącego w skład masy sanacyjnej wszczęte przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego ulegają zawieszeniu z mocy prawa z dniem otwarcia postępowania" - czytamy dalej.

Zadaniem Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja jest zarządzanie masą sanacyjną Daily, sporządzenie spisu inwentarza wraz z oszacowaniem oraz sporządzenie i realizacja planu restrukturyzacyjnego. Obecnie zarządca jest w trakcie obejmowania w zarząd majątku Daily oraz przejmowania dokumentacji. Bezpośrednim celem jest przywrócenie funkcjonowania Daily, wskazano również.

"W terminie 30 dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego zarządca jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia sędziemu-komisarzowi spisu wierzytelności. Zarządca jest obowiązany również do składania sędziemu-komisarzowi sprawozdania ze swoich czynności za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji, które obejmuje co najmniej wskazanie i omówienie etapu przygotowywania lub realizacji planu restrukturyzacyjnego oraz wskazanie, czy zarządca reguluje zobowiązania powstałe po otwarciu postępowania sanacyjnego (sędzia-komisarz może wyznaczyć inne terminy składania sprawozdań z czynności oraz określić dodatkowe wymogi co do treści tych sprawozdań)" - podano także.

Sędzia-komisarz ma obowiązek zwołać zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem niezwłocznie po zrealizowaniu całości lub części planu restrukturyzacyjnego przewidzianej do wykonania w toku postępowania sanacyjnego, nie później jednak niż przed upływem 12 miesięcy od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego, podkreślono w informacji.

"Jeżeli Daily utraci zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu oraz zobowiązań, które nie mogą zostać objęte układem, sąd umorzy postępowanie sanacyjne. Sąd umarza postępowanie sanacyjne również, gdy brak jest realnych możliwości przywrócenia dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań" - podsumowano w komunikacie.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą. Jest operatorem sieci Dayli w Polsce oraz Meng w Luksemburgu.