"Zgodnie ze wstępnymi wyliczeniami, przybliżona wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej w II kwartale 2021 roku wyniosła 310 mln zł (w tym 40 mln zł stanowiła sprzedaż poza grupę nadwyżek płyty meblowej wyprodukowanej we własnej fabryce płyty, tj. w TANNE Sp. z o.o.) vs 154 mln zł w okresie porównawczym 2020 roku (w tym 8 mln zł stanowiła sprzedaż płyty poza grupę), czyli była o 101% wyższa w stosunku do II kwartału roku 2020. Zarząd spółki informuje, że tak znaczny wzrost sprzedaży płyty meblowej w II kwartale 2021 r. w stosunku tego samego okresu roku ubiegłego, był wynikiem kilkutygodniowego przestoju w działalności Grupy Forte w ubiegłym roku, który był spowodowany pierwszym lockdownem" - czytamy w komunikacie.

Szacunkowa wysokość EBIT grupy za II kwartał 2021 roku wyniosła 38 mln zł w stosunku do (-) 2 mln zł rok wcześniej. EBIT za całe I półrocze 2021 roku ukształtował się na poziomie 83 mln zł wobec 24 mln zł rok wcześniej.

Szacunkowa wysokość EBITDA grupy za II kwartał 2021 roku wyniosła 52 mln zł wobec 11 mln zł w II kw ub.r. (wzrost o 373%). Poziom wskaźnika zadłużenia finansowego netto grupy kapitałowej na koniec II kwartału 2021 r. ukształtował się na poziomie ok. 1,1, podano także.

"W II kwartale grupa wciąż odczuwała negatywny wpływ COVID-19 poprzez trwające całkowite, bądź częściowe lockdowny na rynkach grupy Forte. Szczególnie uciążliwym był lockdown na rynku niemieckim trwający nieprzerwanie do początku czerwca 2021. Obecnie wszystkie rynki są w pełni otwarte, jednak pojawiające się w poszczególnych krajach informacje o wzrastającej liczbie zachorowań związanych z tzw. wariantem Delta może w następnych miesiącach ponownie negatywnie wpłynąć na obroty grupy" - czytamy dalej.

Według spółki, w II kwartale 2021 r. był widoczny dalszy trend wzrostowy popytu na płytę meblową, dzięki któremu grupa sprzedawała całe nadwyżki wyprodukowanej płyty ponad potrzeby własne, po cenach od kilkunastu do kilkudziesięciu procent wyższych niż w I kwartale 2021 r., co miało istotny dodatni wpływ na wynik w II kwartale br. Z drugiej strony, w II kwartale bieżącego roku ceny podstawowych surowców (drewno, okucia, folie, kleje) zaczęły istotnie rosnąć, co może mieć negatywny wpływ na rentowność w następnych kwartałach.

Zarząd informuje, że we wstępnych wynikach za II kwartał 2021 roku ujęto jednorazowo ostrożnościowy odpis w wysokości 10 mln zł na utratę wartości godziwej nieruchomości komercyjnych, które posiada Grupa Forte. Decyzję podjęto po przeanalizowaniu otrzymanych ofert na sprzedaż w/w aktywów, które istotnie odbiegały od wartości godziwych ujętych w księgach. Zarząd zastrzega, że nie jest to ostatecznie potwierdzona wartość. Obecnie trwa ponowna wycena posiadanych nieruchomości komercyjnych biorąca pod uwagę wartość ich zbycia. Po otrzymaniu nowej wyceny, jeśli różnica vs utworzony odpis aktualizujący będzie istotna, zarząd poinformuje o tym w osobnym komunikacie, podano także.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2020 r. spółka miała 1,16 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)