"Na podstawie umowy spółka zobowiązała się do sprzedaży 1 030 udziałów spółki stanowiących na datę zawarcia Umowy 100% kapitału zakładowego FŁT, uprawniających do 100% głosów na zgromadzeniu wspólników, wraz z posiadanymi przez FŁT udziałami w spółkach zależnych: FLT-Wälzlager GmbH, FLT & Metals s.r.l., FLT Bearings Ltd, FLT France SAS, FLT (Wuxi) Trading Co., FLT USA LLC (Grupa FŁT)" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie SPV Impexmetal - spółka zależna Boryszewa - zobowiązała się do sprzedaży na rzecz XCC znaków towarowych związanych z działalnością FŁT.

Umowa została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się warunków zawieszających w niej określonych, w tym m.in: (i) warunku uzyskania zgód odpowiednich organów regulacyjnych XCC na dokonanie transakcji; oraz (ii) warunku uzyskania zgody rady nadzorczej Boryszewa.

"Łączna cena za udziały i znaki towarowe została ustalona na kwotę 100 mln zł i będzie podlegała korektom o wartości m. in.: wzajemnych rozliczeń pomiędzy emitentem a FŁT oraz innych korekt wynikających z warunków transakcji" - czytamy dalej.

Grupa FŁT w 2020 roku miała 276,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (w 2019: 320,8 mln zł), EBITDA w 2020 roku wyniosła 17,7 mln zł (w 2019: 17,9 mln zł), podano także.

FŁT Polska Sp. z o. o. prowadzi działalność handlową w następujących obszarach: zakup i sprzedaż na rachunek własny łożysk i ich części produkowanych w Polsce z przeznaczeniem na eksport i rynek krajowy.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 5,55 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)