statystyki

Rachunkowość

Rachunek zysków i strat

wróć do działu: Rachunkowość »

Rachunek zysków i strat (ang. income statement) – Część sprawozdania finansowego, w której znajduje się zestawienie wszystkich przychodów oraz kosztów danej spółki wynikających z jej działalności. Rachunek zysków i strat zawiera różne informacje w zależności od charakteru działalności jednostki.

Rachunek zysków i strat przedstawiany jest w wariantach:

  • Dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (wariant kalkulacyjny albo porównawczym).
  • Dla banków.
  • Dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Z rachunku zysków i strat dowiadujemy się jaka jest efektywność poszczególnych rodzajów działalności przedsiębiorstwa oraz jaki jest ogólny wynik finansowy (zysk lub strata netto) firmy.

Podstawowe pozycje zawarte w rachunku zysków i strat:

+ Przychody ze sprzedaży netto
- Koszty wytworzenia sprzedanych wyrobów
= Zysk/strata na sprzedaży (brutto)
- Koszty ogólne zarządu
- Koszty sprzedaży
= Zysk/strata na sprzedaży (netto)
+ Pozostałe przychody operacyjne
- Pozostałe koszty operacyjne
= Zysk/strata na działalności operacyjnej (EBIT)
+ Przychody finansowe
- Koszty finansowe
= Zysk/strata na działalności gospodarczej
+ Zyski nadzwyczajne
- Straty nadzwyczajne
= Zysk/strata brutto
- Podatek dochodowy
= Zysk/strata netto

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty