"Kryzys pandemiczny pokazał, że mierzenie gospodarki musi być jednocześnie kompleksowe i możliwie szybkie. Wraz z BGK przygotowaliśmy Miesięczny Indeks Koniunktury, który dla pięciu sektorów gospodarki będzie prezentował kondycję i perspektywy przedsiębiorstw. Chcemy na bieżąco przyglądać się sytuacji zarówno małych, średnich, jak i dużych firm na bazie siedmiu kluczowych dla nich komponentów. W naszych analizach będziemy stawiać nie tylko na jakościowe dane, ale również ich szybką agregację tak, aby w każdym drugim tygodniu miesiąca prezentować najbardziej aktualne wyniki na bazie reprezentatywnych badań odpowiadających strukturze gospodarki. Dzięki temu po przeprowadzeniu całego cyklu monitoringu będziemy mieli informację, jak zmieniała się koniunktura gospodarcza w Polsce w całym 2021 r." - powiedział dyrektor PIE Piotr Arak, cytowany w komunikacie.

Firmy negatywnie oceniają swoją sytuację w obszarze nowych zamówień, a relatywnie dobrze płynność finansową i plany podnoszenia wynagrodzeń. Najlepsze nastroje panują w budownictwie i przemyśle, a najgorsze w usługach, podał PIE.

Reklama

"Dla nas jako banku rozwoju bardzo ważnym aspektem MIK jest objęcie tym badaniem także małych przedsiębiorstw. Są one po pierwsze obszarem gospodarki, wsparcie którego jest jednam z naszych podstawowych zadań, a po drugie są szczególnie wrażliwe na obecny i dalszy przebieg aktualnego kryzysu. Choć dopiero kolejne fale badania pozwolą na pełną interpretację osiąganych wyników, to już pierwsze wyniki potwierdzają tę wrażliwość. Dla nas bardzo istotne będą także zmiany wyników części badania poświęconej dostępowi firm do finansowania zewnętrznego. Choć nie są one częścią podstawowego indeksu MIK, to będziemy je analizować ze szczególną uwagą" - powiedział główny ekonomista BGK Mateusz Walewski.

W styczniu przewaga odpowiedzi negatywnych nad pozytywnymi obserwowana jest głównie wśród mikro- i małych przedsiębiorstw, a jedynie wśród przedsiębiorstw dużych możemy występują lepsze nastroje.

"Lepsze nastroje dotyczą przedsiębiorstw. produkcyjnych i branży budowlanej. Przewagę ocen negatywnych nad pozytywnymi obserwujemy wśród przedsiębiorstw branży TSL, przedsiębiorstw handlowych i usługowych. W najtrudniejszej sytuacji są przedsiębiorstwa usługowe" - czytamy w raporcie.

W przypadku sytuacji planów zatrudnieniowych w grudniu 2020 r. 78% firm planowało utrzymanie zatrudnienia i wynagrodzenia na niezmienionym poziomie w najbliższych trzech miesiącach. Firmy częściej planują zatrudniać (13%) i dawać podwyżki (9%) niż zwalniać (9%) i obniżać płace (6%), podał PIE.

"57% firm na początku 2021 r. deklaruje płynność finansową zapewniającą funkcjonowanie powyżej trzech miesięcy. 13% firm na początku 2021 r. deklaruje płynność finansową zapewniającą funkcjonowanie przez jeden miesiąc. 6% firm nie posiada na początku 2021 r. wystarczającej płynności finansowej na funkcjonowanie nawet przez miesiąc" - podano w raporcie.

Wystarczające moce produkcyjne przy posiadanym portfelu zamówień na najbliższy miesiąc i przewidywanych zmianach popytu posiadają najczęściej średnie firmy (83%). Zbyt małe moce produkcyjne dotyczą najczęściej budownictwa (14%) i mikrofirm (11%), natomiast na zbyt duże moce najczęściej wskazują firmy reprezentujące inne usługi (30%), podano również.

"Styczniowe wyniki sugerują, że firmy weszły w 2021 rok w dość trudnych warunkach, co szczególnie widać w ocenie grudniowego klimatu gospodarczego. Perspektywy na przyszłość wyglądają lepiej, ale pozostają poniżej neutralnych poziomów. Najtrudniejsza sytuacja dotyczy sektora usługowego, a relatywnie pozytywnie można ocenić koniunkturę w przemyśle i budownictwie" - podsumował zastępca dyrektora PIE Andrzej Kubisiak.

Pierwsze badanie PIE i BGK przeprowadzono przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku w dniach 4-5 stycznia 2021 r. wśród właścicieli firm lub osób decyzyjnych w przedsiębiorstwach. Zrealizowane zostało za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie losowo-kwotowej obejmującej 500 firmy, w 4 kategoriach wielkości i 5 sektorach branżowych.

Poziomem neutralnym Miesięcznego Indeksu Koniunktury jest 100 pkt. Wynik powyżej tej wartości oznacza poprawę koniunktury, a poniżej jej pogorszenie.

MIK bada nastroje polskich przedsiębiorstw w siedmiu obszarach: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenie, moce produkcyjne, inwestycje, płynność finansowa. Badanie będzie realizowane w pierwszych dniach kolejnych miesięcy na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw z pięciu sektorów gospodarki: przemysł, handel, budownictwo, usługi, transport, spedycja i logistyka.