Bony pieniężne emitowane są w terminach zapadalności 1-7, 14, 28, 91, 182, 364 dni. Wartość nominalna bonu pieniężnego NBP to 10 tys zł.

NBP emituje i odkupuje bony pieniężne (ang. NBP money bill) w celu realizacji polityki pieniężnej – reguluje płynność na pieniężnym rynku międzybankowym i wpływa na kształtowanie rynkowych stóp procentowych. Emisja bonów ogranicza nadpłynność w sektorze bankowym. Bank centralny może również kupować bony pieniężne podczas operacji otwartego rynku w celu zwiększenia płynności na pieniężnym rynku międzybankowym.

Bony pieniężne NBP moną nabywać na rynku pierwotnym, podczas przetargów jedynie banki, które są zatwierdzonymi przez NBP dealerami rynku pieniężnego (DRP). Inne banki komercyjne mogą obracać bonami pieniężnymi na rynku wtórnym.

Zobacz też: