Wydarzenie miało stanowić odpowiedź na potrzebę budowania współpracy w zakresie cyfrowej odporności państwa i organizacji. Według organizatora to jedno z najważniejszych zadań i wyzwań stojących przed współczesnym światem, w związku z dynamicznym rozwojem technologii oraz rosyjską agresją na Ukrainę.

Do hasła wydarzenia nawiązywała Prezes Instytutu Kościuszki (organizator wydarzenia) Marietta Gieroń. – Wprowadziliśmy nową formułę wydarzenia, połączenie FORUM i EXPO ze względu na chęć budowy platformy dla biznesu i administracji publicznej. Chcemy podnosić świadomość, poziom wiedzy, ale przede wszystkim wdrażać te rozwiązania.

Jak wygląda taka współpraca w praktyce?

Wśród Partnerów wydarzenia znalazła się między innymi Polska Grupa Zbrojeniowa S.A., która na aspekt współdziałania w zakresie cyberbezpieczeństwa zwróciła uwagę już znacznie wcześniej, nawiązując współpracę z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa w Cyberprzestrzeni (obecnie Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni).

Reklama

Współpraca obejmuje w szczególności wymianę informacji w zakresie cyberbezpieczeństwa (w tym w obszarze incydentów i niepublikowanych zagrożeń oraz występujących luk bezpieczeństwa), a także doświadczeń i wiedzy w kontekście technologii oraz rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa. W planach jest realizacja szkoleń i wymiana personelu w ramach praktyk, organizowanie wizyt studyjnych i konferencji, a także edukacja w zakresie bezpiecznej konfiguracji urządzeń. Strony zapowiedziały również realizację wspólnych działań w zakresie obsługi incydentów cyberbezpieczeństwa w instytucjach, w tym m.in. przygotowanie miejsc pracy dla personelu łącznikowego, organizację wspólnych ćwiczeń, przekazywanie informacji o zidentyfikowanych zagrożeniach cyberbezpieczeństwa czy też wymianę rekomendacji w zakresie usuwania podatności. Opracowane zostaną także główne elementy procedur postępowania w przypadku incydentu krytycznego, którego koordynacja będzie wymagała współpracy.

- Polska Grupa Zbrojeniowa, z uwagi na charakter prowadzonej działalności, wzmacnia swój potencjał przed cyberatakami. Obecnie koncentrujemy swoje działania na budowie w ramach PGZ zespołów odpowiedzialnych za wykrywanie, analizowanie i reagowanie na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem - tzw. Security Operations Center. Współpraca z ekspertami z Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni jest dla nas naturalnym krokiem wzmacniającym poziom bezpieczeństwa cyberprzestrzeni nie tylko naszych zakładów, ale także całego kraju– podkreślił Sebastian Chwałek, Prezes Zarządu PGZ S.A.

Według organizatorów to właśnie wymiana informacji, doświadczeń i wiedzy jest kluczowa w kontekście budowania wspólnej odporności na cyberzagrożenia.

Kolejnym przykładem współpracy w tej walce jest międzynarodowa konferencja „Digital Baltic – Towards common security”, którą współorganizowały 3 podmioty: Ministerstwo Obrony Narodowej, Akademia Marynarki Wojennej oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., wchodzący w skład Grupy PGZ.

Celami konferencji była m.in. wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy przemysłowej, naukowej i wojskowej pomiędzy państwami regionu Morza Bałtyckiego, wzmacnianie roli Polski jako kreatora polityki bezpieczeństwa w obszarze Morza Bałtyckiego, identyfikacja aktualnych zagrożeń dla infrastruktury krytycznej, podejmowanych działań i inicjatyw służących ochronie jej zasobów, synergiczne działanie z inicjatywami NATO i UE (NATO – Digital Ocean), identyfikacja szans i możliwości, a także potencjalnych zagrożeń związanych z wejściem Finlandii i Szwecji do NATO oraz proponowanie rozwiązań budujących zdolności państw Bałtyku do gromadzenia, analizy oraz wymiany danych i informacji.

Współpraca z startupami i wspieranie innowacyjnych pomysłów

Na rynku pojawia się coraz więcej inicjatyw, pomysłów i startupów, które mogą wpłynąć na rozwój nowych technologii i mieć znaczący udział w realizowanych planach strategicznych państwa. Współpraca pomiędzy startupami a polskim przemysłem zbrojeniowym to z jednej strony wyzwanie, a z drugiej ogromna szansa. Startupy mają swoją specyfikę - to podmioty zupełnie różne pod względem celów, szybkości prowadzenia prac oraz osiąganych rezultatów w porównaniu z wszystkimi innymi programami rozwojowymi. W firmach branży dominuje raczej konserwatywne podejście przy opracowywaniu nowych rozwiązań, co czasami blokuje potencjalne korzyści, jakie może przynieść współpraca z młodymi i innowacyjnymi firmami. By to zmienić, rodzimy przemysł musi stać się bardziej elastyczny. PGZ stawia na obecność na różnego rodzaju targach, spotkaniach, które pomagają zbierać informacje o nowych pomysłach i inicjatywach. PGZ dąży do usprawniania dialogu między sektorem zbrojeniowym a innowacyjnymi przedsiębiorcami, startupami oraz ośrodkami naukowymi, a także aktywizuje i wzbudza zainteresowanie przemysłem zbrojeniowym wśród młodych naukowców.

Jaka jest przyszłość polskiego przemysłu zbrojeniowego w kontekście globalnych trendów i rewolucji technologicznej?

Niezależnie od bieżących zleceń płynących z MON, PGZ pracuje też nad rozwiązaniami przyszłości. Sukcesy w tym obszarze są widoczne, a najbardziej znanym przykładem jest NBPWP Borsuk ze zdalnie sterowanym systemem wieżowym ZSSW-30, którego seryjna produkcja powinna ruszyć w tym roku. Inny przykład to pojazd minowania narzutowego Baobab-K, który trafi do polskiej armii na bazie zawartej niedawno umowy. Baobab-K bazuje na najnowocześniejszych technologiach i spełnia wszystkie wymogi współczesnego pola walki. Wprowadzane są też kolejne nowoczesne rozwiązania w zakresie radiolokacji, jak radary P-18PL czy stacje pasywne PET-PCL. Rozwijane są również zdolności w obszarach łączności, detekcji oraz rozwiązań multidomenowych i sieciocentrycznych. Kluczowe jest też wsparcie sektora naukowego i inwestowanie w nowoczesne technologie, laboratoria, symulatory, trenażery czy aplikacje. Nie można też zapominać o finansowaniu stypendiów dla najzdolniejszej młodzieży akademickiej, , która w przyszłości będzie stanowiła o obliczu polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Miejsce spotkań administracji z obiecującymi startupami i specjalistami

17. edycja CYBERSEC to panele w ramach czterech ścieżek tematycznych: state, defence, business i future. To także turniej hackerów - CYBERSEC CTF czy warsztaty Admin Days oraz wydarzenia towarzyszące i konkursy. Przykładem są przedsięwzięcia organizowane przez Europejską Organizacje Cyberbezpieczeństwa (ECSO) dla startupów i firm zajmujących się cyberbezpieczeństwem: Cyber Investor Days oraz Access2Market. Po raz drugi w Polsce firmy miały okazję wystąpić przed międzynarodowym jury i powalczyć o nagrody otwierające drogę do europejskich i światowych rynków.

Kolejna edycja już w czerwcu przyszłego roku.