W głosowaniu wzięło udział 427 posłów, za głosowało 207 posłów, przeciw - 219 posłów, a jedna osoba wstrzymała się od głosu.

W kwietniu połączone sejmowe komisje: infrastruktury, samorządu terytorialnego oraz ochrony środowiska także opowiedziały się za rządową koncepcją, a przeciw wnioskowi posłów PiS o jej odrzucenie. PiS zarzucał koncepcji wiele braków, m.in. w zakresie zagadnień gospodarki wodnej, obszarów produkcji rolnej czy kwestii rozwoju lotnisk.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym, dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju - napisano we wprowadzeniu do KPZK 2030. Dokument zawiera m.in. wizję przestrzennego zagospodarowania Polski do 2030 r., zasady przywrócenia i utrwalenia ładu przestrzennego oraz cele polityki przestrzennej kraju.

Zgodnie z dokumentem, rdzeniem krajowego systemu gospodarczego i ważnym elementem systemu europejskiego stanie się współzależny otwarty układ tzw. obszarów funkcjonalnych najważniejszych polskich miast. Jednocześnie na rozwoju największych miast mają skorzystać mniejsze ośrodki i obszary wiejskie. Koncepcja zakłada rozbudowę infrastruktury transportowej (autostrad, dróg ekspresowych i kolei) oraz telekomunikacyjnej (przede wszystkim internetu szerokopasmowego), a także zapewnienie dostępu do usług publicznych wysokiej jakości.